• EQF Home Page Icon

Qualification: Mobile crane driver

Mobile crane driver

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00774)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00775)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00776)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Werkt op hoogte (co 00777)
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de werkzaamheden met de mobiele kraan voor (co 00778)
- Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
- Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht
- Kiest de benodigde hijsgereedschappen en toebehoren

● Transporteert de mobiele kraan (co 00779)
- Plant de te volgen route
- Gebruikt een tachograaf
- Rijdt zuinig en defensief met de mobiele kraan over de openbare weg
- Bedient GPS

● Stelt de mobiele kraan op (co 00780)
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde
- Interpreteert de terreinomstandigheden
- Controleert de windkracht
- Kiest en evalueert de uitvoeringswijze voor het werk
- Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, hoogspanningskabels of andere hindernissen bevinden
- Stelt de mobiele kraan op volgens de bedrijfsvoorschriften: stabiel, veilig en buiten de verkeerscirculatie
- Controleert de signalisatie
- Controleert de stabiliteit van de mobiele kraan
- Kijkt de hijslasttabel na
- Brengt de hulp- en uitrustingsstukken aan

● Communiceert met helpers en leidinggevenden (co 00781)
- Communiceert vooraf over de werkopdracht
- Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)

● Slaat lasten van een mobiele kraan aan (co 00782)
- Controleert de last op zichtbare gebreken
- Controleert of een last opgetild kan worden
- Controleert het hijsgereedschap
- Slaat de lasten veilig aan
- Balanceert de last uit

● Voert hijswerkzaamheden met de mobiele kraan uit (co 00783)
- Trekt een last op
- Verplaatst een last
- Rijdt met een last (indien toegelaten)
- Bedient de boordcomputer - LMB (last moment beveiliging) & begrenzing van het zwenkmoment
- Laat een last neer
- Laat de lasten loskoppelen

● Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de mobiele kraan af (co 00784)
- Hijst de vrije haak op
- Zet de hijsarm terug in beginpositie
- Schakelt de besturing uit
- Verlaat de bedieningspost
- Laat de mobiele kraan veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg

● Voert dagelijkse controles en onderhoud van de mobiele kraan uit (co 00785)
- Controleert de mobiele kraan voor ingebruikname
- Controleert de veiligheidsvoorzieningen
- Controleert de elektrische uitrusting
- Controleert de wielen/banden en vering
- Controleert luchtdruk & vloeistofpeilen
- Controleert het hijsgereedschap
- Controleert op algemene slijtage
- Voert dagelijks onderhoud uit
- Voert kleine herstellingen uit
- Signaleert defecten
- Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
- Reinigt de mobiele kraan
- Bergt het hijsmaterieel op volgens de voorschriften

● Voert de administratieve taken uit (co 00786)
- Vult werkbladen en andere administratieve documenten in
- Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van het vakjargon in het Nederlands en in de tweede landstaal
● Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwartsstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
● Kennis van werkdocumenten, het werkblad en andere administratieve documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en machine-instructieboek
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van de toestand van het wegennet en toegelaten belasting op openbare wegen
● Kennis van wettelijke beperkingen bij (uitzonderlijk) vervoer over de openbare weg
● Kennis van de wegcode
● Kennis van wettelijke voorschriften inzake rij- en rusttijden
● Kennis van de bediening van GPS en tachograaf
● Kennis van de principes van ecodriving en defensief rijden
● Kennis van de normale werkingstoestand van de machine
● Kennis van de functies van de belangrijkste onderdelen van de machine
● Kennis van de technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
● Kennis van mogelijke defecten en storingen
● Kennis van de kraanbeveiligingen
● Kennis van eisen aan bandenspanning en staat van de wielbevestiging
● Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen kunnen voordoen
● Kennis van wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is
● Kennis van de meldingsrubriek “defecten” op het werkblad
● Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud en reiniging
● Kennis van de preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij vervuiling door tanken of lekken
● Kennis van de mogelijke functies en toepassingsmogelijkheden van de types mobiele kranen
● Kennis van signalisatie
● Kennis van de technieken voor het aanbrengen van de hulp- en uitrustingsstukken
● Kennis van bevestigings- en verankeringstechnieken van betonnen prefabelementen
● Kennis van de hijslasttabel
● Kennis van het hoogtediagram van een mobiele kraan: vlucht, de vrije vlucht, de hijshoogte, de toegestane werklast in relatie tot de vlucht en/of de hoogte
● Kennis van de maximale spankracht van een strop
● Kennis van de veiligheidsoverwegingen bij het vooraf uitbalanceren van een last
● Kennis van het gebruik en de bediening van de boordcomputer
● Kennis van het gebruik van communicatiemiddelen
● Kennis van de genormaliseerde hand- en armseinen
● Kennis van de impact van wind en andere weersomstandigheden
● Kennis van de werking van een anemometer
● Kennis van de beperkingen en voorschriften van de constructeur bij het rijden met een last
● Kennis van de technieken en de richtlijnen bij het rijden met een last (de invloed van de omgevingsfactoren, de draagkracht van de ondergrond, hellingen, de nutsvoorzieningen, de geldende veiligheidsregels , het aanpassen van de bandenspanning en het blokkeren van de vering)
● Kennis van de start- en stopprocedures
● Kennis van de eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
● Kennis van het toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
● Kennis van de reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
● Kennis van de voorschriften omtrent het opbergen van hijsgereedschap
● Grondige kennis van de principes en richtlijnen voor het stabiel en veilig opstellen van een mobiele kraan en de beperkingen op de werkplek (het toelaatbaar lastmoment, de draagkracht van de ondergrond en de bodemgesteldheid, zicht op het werk, de aanwezigheid van eventuele uitgravingen, bovengrondse leidingen, de aanwezigheid van andere obstakels, mensen en verkeer, de draaicirkel van de mobiele kraan)
● Grondige kennis van de besturing en bediening van de mobiele kraan
● Grondige kennis van de invloed van de last (afmetingen, vorm, soortelijk gewicht, massa, zwaartepunt, windvlak… )
● Grondige kennis van hijsgereedschap, verankeringen en toebehoren en het gebruik en de beperkingen ervan
* PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Anemometer = windmeter

Onder veiligheidsfunctie verstaat men elke werkpost waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestu

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4