• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mikrobiologija (Microbiology)

Mikrobiologija (Microbiology)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraziti strokovnjake, ki imajo poglobljena znanja o vplivu in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka. V okviru študija si pridobijo znanje in veščine dela z mikrobi in osvojijo vse elemente o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako si pridobijo ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja informacij preko sodobnih informacijskih virov. V okviru magistrskega projekta se soočijo s samostojnim raziskovalnim delom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje Mikrobiologija ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, matematične metode, statistika, kemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija prve stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število ECTS iz nabora predmetov: Matematika, Kemija, Fizika, Statistika, Genetika, Biokemija, Molekularna biologija. Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno študija prve stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa Mikrobiologija; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
POGOJ ZA PREHOD: Študent iz magistrskih študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent iz magistrskega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah - kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati tudi pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo; pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister mikrobiologije - magistrica mikrobiologije
Other Qualification Awarded Term:

mag. mikrobiol.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija