• EQF Home Page Icon

Qualification: migrációszociológiai elemző

migrációszociológiai elemző

Qualification Information

A migrációszociológia szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az európai (s ezen belül az Európai Unió, illetve a közép-kelet-európai térség migrációs (s ezen belül menekültügyi)) problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Feltételezzük, hogy ilyen szakemberek iránt egyre nagyobb igény fog megmutatkozni, hiszen az ország és a régió geopolitikai helyzete, történelmileg örökölt etnikai konfliktusai, a kisállamiság és a regionalitás reneszánsza, a migráció mindig is globális jelenségének új elemei, napjaink aktualitásává teszik az migrációt. Ebből következik, hogy a Magyarországon működő migránsokkal foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek, a sajtó, a civil szervezetek, a nemzetközi intézmények egyre több migrációpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás a fentieken túlmenően is felerősíti a migráció jelenségéhez értő szakemberek iránti igényt. Általánosságban azért, mert az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai, így a migránsok számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. Különösen azért, mert az EU-ban vannak, és a közeljövőben még nagyobb szerepet kapnak olyan ügynökségek, szervezetek, alkalmi bizottságok, amelyek a migráció folyamatát és az ebből fakadó gazdasági, biztonsági és szabályozási kérdéseket, illetve a migránsok beilleszkedését követik nyomon.

 

A migrációszociológia szakirány kiemelt feladatának tekinti, hogy megismertesse a hallgatókkal:

 

- az EU-s régió és ezen belül kiemelten Magyarország migrációs múltját és jelenét, a többség és kisebbség együttélésének legkülönfélébb politikai, történeti, társadalmi problémáit és konfliktusait, és az ezzel kapcsolatos jogi, politikai, társadalmi cselekvési mintákat és lehetséges gyakorlatokat

- Magyarország legkülönfélébb migráns típusait és a rájuk vonatkozó jogi szabályozást, a feléjük irányuló politikai hatásokat, valamint szociális és kulturális helyzetüket, és mindazokat a jogi, politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják beilleszkedésüket,  

- valamint megkülönböztetetten a határon túli Magyar és roma kisebbség helyzetét, a határon túli Magyar politikai és civil szervezetek intézményi hálózatát, és ennek kapcsolódását a hazai diaszpórapolitika intézményeihez.

 

A fentieket összegezve tehát a képzés a magyar felsőoktatásban hiánypótló jelentőségű, amennyiben olyan politikai és társadalomtudományi szakértőket kíván képezni, akik képesek a modern politikai kihívásoknak megfelelni, akik elméleti szaktudásuk és felkészültségük mellett széleskörű gyakorlati készségekkel is rendelkezne.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A Migrációszociológia szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató

* rendelkezzen a szakma műveléséhez szükséges magas szintű multidiszciplináris elméleti tudással 

* rendelkezzen a szakma műveléséhez szükséges magas szintű multidiszciplináris elméleti tudással 

* ismerje a migráció szociológiai, jogi és antropológiai kutatásának nemzetközi és hazai tudásanyagát. 

 

Ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:

A szakon végzett hallgató legyen képes a megszerzett ismeretek professzionális szintű alkalmazására, különösen: 

* a migráns csoportok helyzetének elemzésére; 

* a konfliktuscsökkentésre és a társadalmi tolerancia növelésére; 

* közpolitikai és társadalompolitikai döntések előkészítésére és meghozatalára; 

* rendelkezzen a munkája során elért eredményeknek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli megjelenítésének képességével. 

 

Szakmai attitűd és magatartás:

A szakon végzett hallgató

* legyen képes önálló szakmai álláspont kialakítására, az egymással ütköző nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére;

* legyen empatikus és toleráns, előítéletektől mentes

* legyen képes a kooperációra;  

* legyen nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt;

* munkája során érvényesítse a szakmai-etikai normákat. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education