• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metalurgija in materiali (Metallurgy and materials)

Metalurgija in materiali (Metallurgy and materials)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja ter sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s področja metalurgije in materialov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih tehničnih in naravoslovnih strokovnih področij (strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 – 60 kreditnih točk po ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na I. stopnji dodiplomskega študija. Študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija določi študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja Metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 – 60 kreditnih točk po ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija določi študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja Metalurške tehnologije, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 kreditnih točk po ECTS. Študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija določi študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih tehničnih in naravoslovnih področij (strojništva, kemije, fizike in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 – 60 kreditnih točk po ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na I. stopnji dodiplomskega študija. Študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija določi študijska komisija Oddelka za materiale in metalurgijo.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija na 1. stopnji (70 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnih študijskih programov s področja materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), akreditiran pred 11. 6. 2004. Študijska komisija lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v praksi.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program in je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu, če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Metalurgija in Materiali od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk po ECTS. Študijska komisija lahko študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti. Študijska komisija NTF lahko v tem primeru študentu prizna del izpitov, ki jih je opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu (Metalurgija in Materiali) na račun izbirnosti zunaj UL NTF. Če študent prehaja na študijski program Metalurgija in Materiali iz magistrskih programov II. stopnje, ki jih izvaja UL NTF, lahko študijska komisija prizna študentu tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa na račun izbirnosti znotraj UL NTF.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti visokošolskih študijskih programov materialov in metalurgije ali sorodnih študijskih programov (tehničnih in naravoslovnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994. Študijska komisija lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v praksi
MERILO ZA PREHOD: Učni uspeh v predhodnem izobraževanju

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ntf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ntf.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir materialov in metalurgije - magistrica inženirka materialov in metalurgije
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. mat. in met.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija