• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mehatronika

Mehatronika

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem na področju mehatronike,
pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja mehatronike,
usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
usposobiti za študente spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu,
postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sc-celje.si
Spletni naslov: http://vss.sc-celje.si/
Telefon: (+386) 03 428 58 53

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pot na Lavo 22
3000, Celje

Course location information:

Slovenija