• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Medkulturna germanistika (Intercultural German Studies)

Medkulturna germanistika (Intercultural German Studies)

Course Information

Dvopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomant spozna in razume povezovalne in ločevalne točke v regionalnem prostoru med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. V študijskih vsebinah je močno poudarjena regionalna komponenta nemško-slovenskih medjezikovnih in medkulturnih stikov. Kompetence diplomanta: poznavanje in razumevanje osnov medkulturne germanistike z ozirom na nemški jezik in književnost, poznavanje in zmožnost uporabe raziskovalnih postopkov, primernih za medkulturne raziskave; poglobljeno poznavanje in prepoznavanje posebnosti vloge jezika in književnosti v popularni kulturi, tvorjenje besedil različnih besedilnih vrst v vsakdanji rabi, povezano s poznavanjem in razumevanjem kontrastivne tekstologije; poglobljeno poznavanje in razumevanje naslednjih področij književnosti v medkulturnem dialogu: regionalnosti v stičnem prostoru, transkulturnosti v nemški književnosti 20. stoletja ter literarnoznan-stvenih vidikov medkulturnosti; razumevanje in obravnava praktičnih primerov in fenomenov večjezičnosti in jezikovnih stikov ter njihovo preučevanje; poglobljeno poznavanje in razumevanje področja slovaropisja s stališča medkulturnosti, prav tako med-kulturnosti v strokovni komunikaciji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ECTS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS), Sodobna književnost – besedilna analiza (3 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 21 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: naravoslovje (40). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: nemški jezik (2225).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 ECTS), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 ECTS), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (70 %). Če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval, 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis. (30 %)
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Medkulturna germanistika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: nemški jezik s književnostjo (germanistično, prevajalsko, (med)kulturno usmerjeni študiji), humanistika in družboslovje ter naravoslovje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister medkulturne germanistike in ... - magistrica medkulturne germanistike in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. medkult. germ. in ...

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija