• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematika s finančnim inženiringom (Mathematics with Financial Engineering)

Matematika s finančnim inženiringom (Mathematics with Financial Engineering)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa so: omogočiti poglobljeno razumevanje matematike v finančnem inženiringu; študentom prikazati pomembnost analitičnega razmišljanja in argumentiranja, ter uporabnost raznih metod reševanja matematičnih problemov v finančnem inženiringu; izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja; razviti sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja in argumentiranja na področju finančne matematike; prepoznavati povezave med raznimi matematičnimi teorijami in finančnim inženiringom; razviti sposobnost analiziranja danih podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov; razviti občutek za sodelovanje pri reševanju problemov; izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke pri reševanju in predstavitvi matematičnih problemov in konceptov; razviti pri njih pozitivni odnos do nadaljnjega pridobivanja finančno matematičnih znanj pri reševanju različnih problemov; opozoriti na pravilnost matematičnega izražanja, tako s simboli, kot tudi govorno oziroma pisno; razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in uporabiti pravilne matematične veščine, znanje in tehnike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na dosedanjem študijskem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (program, sprejeti pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FAMNIT. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FAMNIT. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).

POGOJ ZA VPIS: Diploma študijskega programa 1. stopnje s področij matematike v ekonomiji in financah, finančne matematike ali matematike.
POGOJ ZA VPIS: Diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področij matematike v ekonomiji in financah, finančne matematike ali matematike.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela).
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).

MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).

POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega dodiplomskega nebolonjskega štiriletnega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: http://www.famnit.upr.si/
Telefon: (+386) 05 611 75 70

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magistrica finančne matematike - mag. fin. mat.
Other Qualification Awarded Term:

magister finančne matematike

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glagoljaška ulica 008, Koper

Course location information:

Slovenija