• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matematične znanosti (Mathematical Sciences)

Matematične znanosti (Mathematical Sciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij poteka v slovenskem in angleškem jeziku. Usposobljenost doktoranda za samostojno raziskovalno delo na zahtevnih nacionalnih in mednarodnih projektih omogoča zaposlitev na univerzah, znanstvenih inštitutih ter drugih raziskovalnih in razvojnih organizacijah. Pridobljena poglobljena znanja tako v teoretični kot v aplikativni matematiki pa omogočajo zaposlitev tudi izven akademske sfere. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

POGOJ ZA VPIS: Diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih naravoslovnih ved.

POGOJ ZA VPIS: Kandidati, ki so opravili matematiki soroden študijski program 2. stopnje (računalništvo ali fizika) ter drugi kandidati, ki so končali študijski program 2. stopnje ter uspešno opravili diferencialni izpit iz analize in algebre. Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FAMNIT.

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 2. stopnje smeri matematike (oziroma drugega strokovnega področja).

MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju na 2. stopnji (povprečna ocena, ocena magistrskega dela).

MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega dosedanjega magistrskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Matematične znanosti,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Matematične znanosti in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnika doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij).

POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Matematične znanosti,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Matematične znanosti in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: http://www.famnit.upr.si/
Telefon: (+386) 05 611 75 70

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glagoljaška ulica 008, Koper

Course location information:

Slovenija