• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma on monitieteinen matemaattisten aineiden koulutusohjelma. Kaikille yhteisenä pohjana ovat matematiikan perusopinnot, jotka suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Loput opinnot koostuvat joko opintokokonaisuuksista, jotka riippuvat opintojen aikana valittavasta opintosuunnasta, tai vapaasti valittavista opinnoista.

Kandiohjelman opintojen runko muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta. Kursseja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Lähes kaikkiin kursseihin liittyy harjoitustehtäviä, joiden ratkaisemiseen  käytetään useita erilaisia työtapoja itsenäisen työskentelyn lisäksi: ryhmätyöskentelyä, yksilöllistä ohjausta ja vertaispalautetta. Osalla kursseista  harjoitustehtävät ohjataan, palautetaan ja tarkistetaan digitaalisesti.

Matematiikan opintosuunnassa perehdyt modernin matematiikan lumoavaan maailmaan. Miten näkymättömyysverhot ja kompleksiluvut liittyvät toisiinsa? Entä mitä yhteistä on osakeoptioiden hinnoittelulla ja osittaisdifferentiaaliyhtälöllä? Myös näihin kysymyksiin saat vastauksen matematiikan opintosuunnassa. Matematiikka koostuu täsmällisesti määritellyistä käsitteistä, niiden välisiä suhteita kuvailevista teoreemoista, sekä algoritmeista joiden kautta matemaattista teoriaa  sovelletaan. Perusopintojen jälkeen perehdyt laajemmin  matematiikassa sekä sen sovelluksissa keskeisiin matematiikan aloihin.  Laaja kurssitarjonta ulottuu abstrakteimmista matematiikan aloista  konkreettisiin sovelluksiin. Opintojesi aikana syvennät matemaattisen ajattelun taitoasi, josta on hyötyä  monenlaisten reaalimaailman ongelmien ratkaisussa. 

Tilastotieteen opintosuunnassa opit että lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi  lääketieteen, osamarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä ja tutkimisessa. Tilastollinen päättely on käänteistä todennäköisyyslaskennalle ja deduktiiviselle matemaatiselle päättelylle: numeerisen aineiston perusteella rakennetaan,  induktiivista päättelyä käyttäen, tarkasteltavia ilmiöitä kuvaava todennäköisyysmalli. Tilastotieteen ydin on dataan liittyvän satunnaisuuden ja epävarmuuden kvantitatiivisessa mittaamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä reaalimaailmaa koskevista tuntemattomista ja suoran havainnoinnin tavoittamattomissa olevista kysymyksistä. Tilastotieteen opinnoissa on todennäköisyyslaskentaan juurtuvan matemaattisen ytimen ja teoreettisen sisällön lisäksi data-analyysillä huomattava rooli.

Ekonometrian opintosuunta vastaa rakenteeltaan ja sisällöltään parhaissa ulkomaisissa yliopistoissa tarjottavia kvantitatiivisen taloustieteen kandiohjelmia. Kotimaisten  kauppakorkeakoulujen ohjelmista se poikkeaa erityisesti siinä, että tilastotieteen ja matematiikan osuus pakollisista opinnoista on suurempi ja  tavoitteena  on  antaa valmiudet vaativiin taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin. Taloustieteen kandiohjelmaan verrattuna ekonometrian opintosuunta sisältää vaativamman matematiikan perusopintokokonaisuuden ja laajemmat tilastotieteen opinnot. Opintojen rungon muodostaa taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus, jossa perehdyt keskeiseen mikro- ja makrotalousteoriaan sekä  ekonometrisiin perusmenetelmiin. Opintosuunta sisältää laajan tilastotieteen opintokokonaisuuden, joka antaa monipuoliset valmiudet analysoida taloudellisia havaintoaineistoja ja valmentaa vaativiin ekonometrian opintoihin.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa hankit hyvän yleiskuvan nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista ja niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta.  Opit ohjelmoimaan alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltamaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita. Ohjelmistotuotannolla ja siihen liittyvillä harjoitustöillä on hieman kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa.

Kandiohjelman matematiikan  perusopetus tapahtuu yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman kanssa, tietojenkäsittelyteorian yhteistyössä tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman kanssa ja ekonometrian opetus yhteistyössä taloustieteen kandiohjelman kanssa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Science
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O.Box 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria  – kolme muuta tieteenalaa matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa. 

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma perustuu huippututkimukseen ja palkittuun opettamiseen. Matematiikan tutkimus Helsingin yliopistossa on arvioitu alallaan korkeatasoisimmaksi Suomessa ja se on yksi yliopiston painopistealoista. Ohjelman kurssitarjonta on Suomen monipuolisin alallaan. Monitieteisenä kandiohjelmana se antaa valmiudet jatkaa opintoja vahvaa matemaattista pohjaa edellyttävissä maisteriohjelmissa.  Ohjelmassa opiskelleet sijoittuvat työelämässä vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yhteisen matemaattisten tieteiden kandiohjelman opetusta antavat matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja valtiotieteellinen tiedekunta.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma jakautuu neljään opintosuuntaan: matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan ja tietojenkäsittelyteoriaan.

Matematiikan opintosuunnassa pääpaino on matematiikassa tieteenä. Opintosuunnan kurssit johdattavat modernin matematiikan kiehtovaan maailmaan, joka antaa perustan myös matematiikan sovelluksille. Tutkinto antaa hyvät valmiudet maisteri- ja tohtoriopintoihin sekä matematiikassa että monissa muissa matemaattista osaamista vaativissa aineissa.

Tilastotieteen opintosuunnassa perehdyt tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa yleisiä systemaattisia piirteitä. Tilastotieteen ydin on havaintoihin liittyvän epävarmuuden matemaattinen kvantifiointi ja hallinta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet maisteri- ja tohtoriopintoihin useissa tilastotieteen osaamista ja soveltamista vaativissa aineissa.

Ekonometrian opintosuunnan tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta ja valmiudet seurata taloudellista kehitystä sekä analysoida kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä. Tutkinnon suoritettuasi pystyt etsimään tietoja taloudesta ja  analysoimaan monipuolisesti taloudellisia havaintoaineistoja opintosuuntaan sisältyvien  runsaiden tilastomenetelmien opintojen ansiosta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustut matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Perehdyt sekä matematiikan yleisiin periaatteisiin että tietojenkäsittelyssä tarvittaviin erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan. Tutkinto antaa hyvät valmiudet maisteri- ja tohtoriopintoihin sekä matematiikassa että tietojenkäsittelytieteessä. 

Valmistuttuasi luonnontieteiden kandidaatiksi Matemaattisten tieteiden kandiohjelmasta

  • hallitset tieteellisen ajattelun ja matemaattisen päättelyn perusteet
  • hallitset sovelluksiin tarvittavan matematiikan perustan
  • osaat soveltaa oman opintosuuntasi teoreettista sisältöä
  • sinulla on valmiudet opiskella matemaattista pohjaa edellyttävissä maisteri- ja tohtoriohjelmissa myös ulkomailla

Lisäksi kandiohjelma antaa valmiudet

  • viestiä omasta alastasi kirjallisesti ja suullisesti
  • tieteelliseen kirjoittamiseen ja argumentointiin
  • työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää
  • ottaa huomioon tieteen eettiset normit

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matemaattisten-tieteiden-kandiohjelma