• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matemātika - Doktora studijas

Matemātika - Doktora studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus matemātikā un matemātiskajā modelēšanā, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu matemātikas svarīgākās problēmas.

Studiju programmas uzdevumi:

sniegt programmā studējošajiem mūsdienu matemātikas līmenim atbilstošas zināšanas diferenciālvienādojumu apakšnozarē;
apgūt mūsdienu matemātikas pētniecības metodes;
praktizēties zinātniskā un mācību darba vadīšanā augstskolā;
radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai – iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Doktora studiju programma tiek īstenota DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē un ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām. Visas šīs programmas veido vienotu DU matemātikas izglītības sistēmu.

Doktorantiem ir iespēja:

publicēt savu pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos, Baltijas reģiona zinātniskajos žurnālos, starptautiskajos recenzētajos žurnālos, kas iekļauti atzītās datu bāzēs (SCI, SCOPUS u.c.);
piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs DU un LU, MMA (Baltijas reģionā) starptautiskajās konferencēs, kā arī regulārās Eiropas un pasaules mēroga konferencēs (Equadiff, AIMS (Amer. Inst. Math. Studies) u.c.);
kļūt par Latvijas Matemātikas biedrības biedru un citu profesionālo asociāciju biedriem;
piedalīties Eiropas un starptautisko zinātnisko programmu izpildē;
studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Studiju programma tiek realizēta:

apakšnozarē „Diferenciālvienādojumi”. Programmas realizācijas priekšnosacījums ir Matemātikas katedrā esošais zinātnieku kolektīvs, kuri veic pētījumus teorētiskajā matemātikā, galvenokārt diferenciālvienādojumu teorijā.

Matemātiska modelēšana ir nākotnes zinātne. Tā apraksta reālas pasaules parādības ar matemātikas valodu un kopā ar teorētisko analīzi un eksperimentiem veido trešo eksakto zinātņu un inženierzinātņu balstu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Maģistra grāds matemātikā vai datorzinātnēs; pārbaudījums matemātikā; referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to; pārbaudījums svešvalodā (angļu val.).

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Matemātikas doktors (Dr. math.)