• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Matemātika - Doktora studijas

Matemātika - Doktora studijas

Course Information

Matemātikas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus matemātikā un lietišķajā matemātikā kā akadēmiskajam darbam augstskolās un zinātniskos institūtos tā arī tautsaimniecībā.

Programma piedāvā studijas šādās matemātikas apakšnozarēs:

- algebra un matemātiskā loģika,
- diferenciālvienādojumi,
- diskrētā matemātika un matemātiskā informātika,
- funkciju teorija,
- ģeometrija un topoloģija,
- matemātiskā analīze un funkcionālanalīze,
- matemātiskā fizika,
- matemātiskā modelēšana,
- modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika,
- optimizācijas metodes,
- skaitliskā analīze,
- varbūtību teorija un matemātiskā statistika.

Programmas ietvaros doktorants apgūst mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētajā matemātikas apakšnozarē, iegūst zinātniskā darba pieredzi, veicot pētījumus, gatavojot zinātniskos referātus un publikācijas un izstrādājot promocijas darbu. Noslēdzot studijas, doktorants apliecina savu kompetenci sekmīgi aizstāvot promocijas darbu Promocijas padomē.
Studiju laikā doktorantam ir iespēja piedalīties doktorantūras skolā „Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas skola”, kā arī doties programmas ERASMUS+ apmaiņas praksē uz vairākām Eiropas valstīm.

Programmas uzdevumi ir:

sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas izvēlētajā matemātikas virzienā, kas atbilst mūsdienu matemātikas nozares līmenim;
sniegt studējošiem iemaņas un prasmes zinātnisku pētījumu plānošanā, izstrādē un noformēšanā;
sniegt studējošiem iespēju apgūt pētniecības metodes, ko izmanto mūsdienu matemātikā;
sniegt studējošiem iespēju veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu aktuālās matemātikas un tās lietojumu problēmās;
radīt studējošiem labvēlīgus apstākļus pētījumu veikšanai, dodot iespēju piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, kā ir stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
radīt studējošiem labvēlīgus apstākļus attīstībai un promocijas darbu aizstāvēšanai;
nodrošināt augstākās izglītības studiju procesu ar kvalificētiem matemātikas mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību;
veicināt zinātnisko aktivitāti augstākās izglītības iestādēs.

Programmas studiju rezultāti

Matemātikas doktora studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšanu. Līdz ar to studiju programmas galvenais paredzētais rezultāts ir sagatavotie augstākās kvalifikācijas speciālisti (ar matemātikas doktora grādam atbilstošajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm) matemātikā un lietišķajā matemātikā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam, kā arī darbam tautsaimniecībā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē. Iestājpārrunas.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2134 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Matemātikas doktors (Dr.math.)