• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

Qualification Information

De leerresultaten van deze masters bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen.
1. Grondige kennis en inzicht (theoretisch en praktisch) hebben van interdisciplinaire domeinen zoals: voedsel en voeder productie, rurale economie en ontwikkeling, (volksgezondheid gerelateerde) voeding, algemeen management,… alsook van de opleidingsspecifieke (en daarin gekozen major) domeinen. De beide programma’s hebben bijzondere aandacht voor de internationale samenwerking (in het bijzonder met de ontwikkelingslanden).
2. Theorieën en methodes kunnen toepassen om de opleidingsspecifieke problemen te beschrijven, te definiëren en te analyseren zoals: voedsel, voeding, nationale en internationale landbouw, voedselsoevereiniteit, -veiligheid en –zekerheid; het beheer van natuurlijke bronnen, duurzame productie,.….
3. Adequate instrumenten, methoden, modellen en vernieuwende hulpmiddelen kunnen ontwerpen en implementeren om opleidingsspecifieke en gerelateerde interdisciplinaire problemen te analyseren en te evalueren in de context van duurzame ontwikkeling.
4. Interdisciplinaire instrumenten toepassen om nationaal en internationaal beleid, programma’s en projecten te ontwerpen, te implementeren, op te volgen en te evalueren.
5. Het belang en de grootte van een probleem binnen het studiedomein inschatten, strategieën definiëren om in te grijpen en/of om lacunes in de kennis te identificeren. Een onderzoeksprotocol ontwikkelen gebaseerd op strikte bewijsvoering, een onderzoeksplan opstellen, de gegevens analyseren en interpreteren en de resultaten presenteren.
6. Geschikte onderzoeksmethodes en -technieken identificeren, selecteren en toepassen om gegevens te verzamelen, te analyseren en kritisch te interpreteren.
7. Kritisch reflecteren op programmaspecifieke kwesties en op ethische en waardegerelateerde aspecten van onderzoek en interventiestrategieën.
8. Een transdisciplinaire rol opnemen in een interdisciplinair (inter)nationaal team dat werkt rond globale uitdagingen en een globaal perspectief uitbouwt.
9. Op professionele wijze een dialoog voeren en communiceren met verschillende doelgroepen en actoren, gaande van vakgenoten tot een breder publiek waarbij op efficiënte wijze (eigen) onderzoek- en projectresultaten worden verspreid.
10. Aangepaste communicatie en gedrag effectief hanteren in samenlevingen met een andere taal en cultuur.
11. Een houding verwerven van permanente kritische reflectie (individueel en in discussie met anderen) i.v.m. persoonlijke kennis, vaardigheden, attitudes, functionering en van levenslang leren.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7