• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Nematology (ICP)

Master of Science in Nematology (ICP)

Qualification Information

1. Gevorderde kennis bezitten van theorieën, modellen, methoden, processen in één van de deeldomeinen van de nematologie: nematoden in agro-ecosystemen, nematoden in natuurlijke ecosystemen en nematode systematieken (taxonomie,fylogenie, biodiversiteit)
2. Gespecialiseerde kennis van taxonomie en ecologie van plantenparasitiaire, insectenparasitaire en vrijlevende nematoden aanwenden om taxonomische, agronomische en/of milieu-gerelateerde problemen op te lossen en innovatief onderzoek te verrichten, met de hulp van moleculaire technieken.
3. Gevorderde kennis van de interactie van nematologie met andere relevante wetenschapsdomeinen zoals de genetica, plantkunde, statistiek etc.,op een multidisciplinaire wijze aanwenden om praktische toepassingen en oplossingsgerichte antwoorden te formuleren op agronomische en/of milieu-gerelateerde vraagstukken.
4. Nematologische problemen onderkennen, kenmerken, in een vraagstelling vatten en evalueren; een onderzoeksgebaseerde en praktische aanpak voorstellen en deze op gestructureerde wijze uitwerken conform gangbare wetenschapelijke criteria.
5. Het vermogen om nematologische vraagstukken in een bredere biologische, evolutionaire, agronomische of mimeukundige context te plaatsen.
6. Gekende en nieuwe theorieën en modellen binnen het domein van de nematologie kritisch benaderen en evalueren.
7. Zelfstandig doelgerichte experimenten en simulaties opzetten, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren.
8. Zelfstandig onderzoeksgegevens uit gespecialiseerde literatuur verzamelen en kritisch interpreteren in functie van het oplossen van complexe onderzoeksvragen.
9. (Eigen) onderzoeksresultaten en ideeën op heldere wijze presenteren en rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
10. Een discussie aangaan (In staat zijn om kundig en rechtlijnig argumenterend discussies aan te gaan) met vakgenoten en niet-vakgenoten omtrent nieuwe
ontwikkelingen in het vakgebied en aanleunende disciplines.
11. Wetenschappelijke problemen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en technische inzichten plaatsen in een maatschappelijke en ethische context.
12. De nodige vaardigheden bezitten om te functioneren binnen een professionele omgeving waar duurzaam, economische, ecologisch, zelfredzaamheid,
ontwikkelingsgerichtheid een belangrijk aspect is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7