• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in het toerisme

Master of Science in het toerisme

Qualification Information

1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in de complexiteit van toerisme als een geïntegreerd en globaal systeem van bestemmingen, verplaatsingen, motieven en impact, gekenmerkt door een verwevenheid van actoren, instellingen, ondernemingen.
2. Het domein van het toerisme benaderen vanuit milieukundige, socio-grafische/maatschapelijke en management/bedrijfsmatige invalshoeken en situeren in relatie tot economisch gerelateerde studies en ontwikkelingen binnen een internationale context.
3. Gevorderde vaardigheden bezitten in het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, trends en oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen, sturingsinstrumenten en strategieën binnen het domein van het toerisme.
4. Effectief meewerken aan het uitwerken van een beleid op niveau van een toeristische organisatie of bedrijf of van een aan toerisme gerelateerde organisatie en bedrijf, rekening houdend met bedrijfskundige, technologische en juridische aspecten.
5. Marketing en marktonderzoek in het domein van het toerisme opzetten. In samenwerking met een (multidisciplinair) team een strategisch plan in de toeristische sector concipiëren en uitvoeren, rekening houdend met aspecten van management, competitiviteit en duurzaamheid.
6. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving (onder andere de bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties).
7. Een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke methodes binnen het domein van het toerisme, conclusies formuleren en communiceren aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
8. Kritisch reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot ethische en maatschappelijke vragen en duurzaamheidsaspecten.
9. Een kritische visie ontwikkelen over het studiedomein als een geïntegreerd geheel van maatschappij, omgevings-, beleids- en economisch gerelateerde aspecten.
10. Op basis van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes de uitdagingen van het toerisme van de toekomst vatten en doelgerichte en innovatieve vormen van aanpak voorstellen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7