• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in Earth Observation

Master of Science in Earth Observation

Qualification Information

De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen en deze van de bachelor in de geografie.
1. Een diepgaande kennis hebben van de principes van aardobservatie (EO) en geomatica.
2. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden hebben om analoge en digitale EO-gegevens te verwerken en te analyseren en om complementaire geo-data te verzamelen, te verwerken en te analyseren. De beoogde finaliteit hiervan is het leveren, vanuit een multidisciplinair oogpunt, van wetenschappelijke, professionele en maatschappelijk waardevolle bijdragen tot het duurzaam beheer van terrestrische ecosystemen (rurale systemen, stedelijke systemen en infrastructuren) over het volledige bereik van van ruimte en tijd.
3. Afhankelijk van de gekozen track in staat zijn concepten en systemen uit te werken voor het opvolgen en modeleren van land, kust- en atmosferische processen en ingenieursoplossingen uit te werken voor het verwerven, verwerken en beheren van geo-data, zowel op zelfstandige basis als in team.
4. Zich bewust zijn van het hedendaagse onderzoek en bedrijfskwesties/belangen in het EO- domein, een houding van levenslang leren bezitten, blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid en leiderschap.
5. Een origineel wetenschappelijk onderzoeksproject kunnen definiëren en uitvoeren.
Vernieuwende ideeën in een onderzoeksomgeving kunnen toepassen.
6. Eigen onderzoek, overwegingen en ideeën, opinies en beoordelingen op een gepaste wijze binnen een professionele context kunnen presenteren en
rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk en zowel aan vakgenoten als nietvakgenoten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7