• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de veiligheidswetenschappen

Master of Science in de veiligheidswetenschappen

Qualification Information

1. De afgestudeerden van de master in de Veiligheidswetenschappen zullen de volgende
leerresultaten beheersen:
2. De afgestudeerde kent de verschillende veiligheidstheorieën, waaronder de – op de schadetheorie geënte - interdisciplinaire veiligheidstheorie van Viaene. Hij/zij kan deze theorieën situeren, kaderen en toepassen op de vijf domeinen van veiligheid.
3. De afgestudeerde heeft een fundamentele kennis van de basisbegrippen, theorieën en methoden voor de juridische, medische, economische, technologische, psychologische, organisatorische, criminologische en sociologische wetenschappen die relevant zijn voor de vijf domeinen in veiligheid. Hij/zij is in staat om de kennis uit de verschillende disciplines samen te brengen.
4. De afgestudeerde heeft inzicht in recente ontwikkelingen (juridisch, medisch, economisch, technologisch, psychologisch, organisatorisch, criminologisch en
sociologisch) aangaande veiligheidsvraagstukken en weet die te plaatsen in de hedendaagse, nationale, Europese en internationale beleidscontext.
5. De afgestudeerde is in staat om zijn verworven kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen op een concreet nationaal, Europees en internationaal veiligheidsvraagstuk.
6. De afgestudeerde is in staat om vlot wetenschappelijke informatie (literatuur en ander bronnenmateriaal) inzake veiligheidsvraagstukken te verzamelen, kritisch te verwerken en erover te reflecteren, met de bedoeling deze te gebruiken om veiligheidsproblemen
op te lossen en de oplossing(en) te communiceren.
7. De afgestudeerde kan zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek over een veiligheidsvraagstuk opzetten en uitvoeren. Hij/zij kan een probleemstelling formuleren,
een onderzoeksplan opstellen, het onderzoek projectmatig uitvoeren en ontwikkelen, de resultaten synthetiseren en kritisch evalueren, en hierover rapporteren.
8. De afgestudeerde heeft het vermogen interdisciplinair, integraal en toekomstgericht te denken en te handelen. Hij/zij kan nieuwe ideeën en inzichten inzake veiligheid
ontwikkelen uit bestaande, door wetenschappelijk onderzoek gegenereerde kennis, en is in staat duurzame oplossingsrichtingen te ontwikkelen, aan te reiken en te
bediscussiëren.
9. De afgestudeerde kan zelfstandig en in een multidisciplinair team werken. Hij/zij beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden om een leidinggevende veiligheidsfunctie op te nemen in het bedrijfsleven of bij de overheid en zijn/ haar kennis
inzake veiligheid door te geven.
10. De afgestudeerde is communicatief ingesteld, zowel mondeling als schriftelijk. Hij/zij is in staat actief te luisteren. Hij/zij is in staat om zijn/ haar bevindingen, kennis en ervaring over zijn/ haar veiligheidsonderzoek duidelijk en bevattelijk te rapporteren aan een wetenschappelijk publiek van vakgenoten, maar ook aan een ruimer publiek van beleidsmakers, opdrachtgevers en personen op de werkvloer en hierover in debat te kunnen treden.
11. De afgestudeerde heeft een gedreven en dynamische houding en is in staat om proactief te denken en te handelen. Hij/zij toont dat hij/ zij te allen tijde
verantwoordelijkheid kan opnemen.
12. De afgestudeerde heeft een open, creatieve en kritische geest en attitude die gericht is op een professionele benadering en toepassing van zijn kennis en inzicht in veiligheid. Hij/zij kan leren van anderen om zo tot de beste oplossing (best practice) te komen.
13. De afgestudeerde staat open voor nieuwe ideeën. Hij/zij kan reflecteren over het Eigen denken en werken met als doel tot vernieuwing, alternatief handelen en/of adequate oplossingen inzake veiligheidsvraagstukken te komen.
14. De afgestudeerde staat open voor een culturele context, wetenschappelijke bevindingen en discussies, levenslang en levensbreed leren, maatschappelijke signalen en veranderingen.
15. De afgestudeerde heeft het vermogen zijn kennis en inzichten te integreren en ethisch verantwoord toe te passen in de context van duurzame ontwikkeling en het
maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7