• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de Plant Biotechnology

Master of Science in de Plant Biotechnology

Qualification Information

1. Een verdiepende theoretische kennis van en inzicht hebben in de verschillende subdisciplines in de plantenbiotechnologie.
2. Geavanceerde kennis en technieken aanwenden bij het oplossen van complexe wetenschappelijke probleemstellingen in de Plantenbiotechnologie.
3. Zelfstandig een hypothese of probleemstelling formuleren op basis van wetenschappelijke literatuur met het oog op het kritisch evalueren van hypothesen, technieken en theoretische modellen of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en technologieën.
4. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de Plantenbiotechnologie, steunend op wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
5. Op zelfstandige wijze gepaste experimentele methoden selecteren met het oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming.
6. Plantenbiotechnologische experimenten uitvoeren, controles ontwerpen, data analyseren conclusies formuleren en integreren met de bestaande literatuur.
7. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een heldere wijze kunnen presenteren, individueel en in teamverband.
8. Opportuniteiten herkennen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen of onderzoeksresultaten te valoriseren.
9. Zelfstandig kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en binnen een
onderzoeksgroep, handelen naar de opgestelde voorschriften wat betreft veiligheid en
wetenschappelijke integriteit.
10.Het onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context en bewust zijn
van de maatschappelijke en bio-ethische discussie omtrent de veiligheidsaspecten en
de socio-economische impact van Plantenbiotechnologische toepassingen.
11. Een houding van permanente kennisontwikkeling verwerven met betrekking tot de
verschillende subdisciplines van de plantenbiotechnologie.
12. Inzicht hebben in de Agro-Biotech Industrie activiteiten, gerelateerde intellectuele
eigendom (octrooirecht, kwekersrecht) en regelgeving.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7