• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de milieuwetenschap

Master of Science in de milieuwetenschap

Qualification Information

Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geïnspireerd door het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaat 9 is van toepassing op de Master in de milieuwetenschap en vormt dus een opleidingspecifieke aanvulling op de gemeenschappelijke stam.
De afgestudeerde.
1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren.
2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling.
3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek.
4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren die relevant is voor het oplossen en voorkomen van milieuproblemen.
5. Is geoefend om in een multidisciplinaire setting samen te werken. Beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) om in een team te werken.
6. Is in staat in een zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke context te communiceren over milieuvraagstukken en hun aanpak, en daarover wetenschappelijk verantwoorde standpunten in te nemen en te bediscussiëren
7. Geeft in het reflecteren over milieuvraagstukken en de actuele bijdrage van milieuwetenschappers hieraan blijk van een open, creatieve en kritische geest en attitude.
8. Is geoefend om binnen de grenzen van de eigen competenties op een gestructureerde wijze een autonome rol op te nemen als milieuprofessional, bijvoorbeeld als onderzoeker, adviseur en/of medewerker bij zowel academische, overheids- als private (profit en non-profit) organisaties.
9. Is in staat beleidsinitiatieven te analyseren en onderbouwde suggesties te formuleren voor beleidsontwikkeling of maatschappelijke interventie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7