• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Qualification Information

1. Gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben van de logopedische stoornissen (m.i.v. leerstoornissen) en/of audiologische (m.i.v. vestibulologie) stoornissen in diverse domeinen van het vakgebied (etiologie, symptomatologie, preventie, diagnostiek, behandeling) en bij verschillende leeftijdsgroepen.
2. Gespecialiseerde theoretische kennis van en inzicht hebben in logopedische en/of audiologische stoornissen in functie van complexe logopedische en/of audiologische diagnostiek en behandeling.
3. Zelfstandig opstellen, uitvoeren en bijsturen (conform de wetenschappelijke evoluties) van een eenvoudig of complexer logopedisch en/of audiologisch diagnostisch proces en behandelingsplan, vanuit een evidence-based benadering.
4. Op kritische en heldere wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, in een nationale en internationale context, met uitstekende Nederlandstalige spraak-, taal- en schrijfvaardigheden.
5. Zich professioneel ontwikkelen (zowel op praktisch als op theoretisch vlak) via
samenwerkend leren, met persoonlijke reflectie op het logopedisch en/ of audiologisch handelen zodat de maximale inzetbaarheid en
deontologische/ethische attitude in multidisciplinaire professionele settings gegarandeerd is.
6. Inzicht hebben in de structuur en de werking van de gezondheidszorg in het algemeen en de plaats en de taak van de logopedie en/of audiologie in het
bijzonder.
7. Op basis van verschillende wetenschappelijke informatiebronnen zelfstandig een synthese maken van actueel wetenschappelijk onderzoek, deze analyseren,
toetsen aan de praktijk, evalueren en integreren in innoverende denkkaders, instrumenten en praktijkvoorstellen.
8. Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten en deelnemen aan bredere onderzoeksprojecten. Ervaring hebben met de verschillende stadia van
onderzoek: literatuurstudie (op basis van internationale literatuur), vraagstelling, onderzoek en rapportering.
9. De attitude bezitten tot levenslang en levensbreed leren om zich na de opleiding verder te ontplooien en bij te scholen (zowel klinisch als wetenschappelijk) en om
een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het logopedisch en/of audiologisch vakgebied.
10. Didactische en pedagogische kennis, inzichten en vaardigheden bezitten, die nodig
11. zijn om als een beginnend professional te komen tot concrete onderwijsleersituaties.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7