• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Qualification Information

1. Gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen aanwenden bij het oplossen van complexe problemen en bij de begeleiding van de bewegende mens in de context van lichamelijke opvoeding, beweging en sport bij diverse doelgroepen.
2. Inzicht hebben in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
3. Nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren en beoordelen vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten.
4. Inzicht hebben in het werkveld en de rol van de beroepsbeoefenaar in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire professionele setting. 5. Gefundeerde, kritische en creatieve standpunten innemen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
6. Op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig een synthese maken, en integreren in innoverende praktijkvoorstellen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
7. Verzamelen, verwerken en interpreteren van complexe kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een realistische, (multi)disciplinaire onderzoeksvraag in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
8. Mondeling en schriftelijk rapporteren, presenteren en bediscussiëren van onderzoeksresultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
9. Onderzoeksresultaten kritisch evalueren, transfereren en generaliseren naar het werkveld van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
10. Op basis van evidence based kennis en op een ethisch en normatief verantwoorde wijze bewegingsbevorderende initiatieven ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren bij groepen en individuen, rekening houdend met een bredere maatschappelijke (beleids-) context.
11. In staat zijn om op een gefundeerde en kritische wijze beleidsvraagstukken op te lossen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
12. Leiding nemen en een groep (bege)leiden en aansturen in een (onvoorspelbare) professionele, multidisciplinaire context binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
13. Zich permanent professioneel ontwikkelen (zowel op praktisch als theoretisch vlak) door het bijhouden van de actuele wetenschappelijke evidentie, het zich voortdurend eigen maken van nieuwe inzichten in het vakgebied en met kritische reflectie op het eigen handelen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7