• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

Qualification Information

1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria.
2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science.
3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep.
5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3)
6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen.
7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanagement en kwaliteitszorg kan hij taken opnemen voor de organisatie en voor het verloop van ergotherapeutische interventies en deze uitvoeren, evalueren en bijsturen waar nodig.
8. kan leidinggevende functies opnemen binnen een ergotherapeutische setting en in deze hoedanigheid therapieprogramma’s plannen, organiseren en interdisciplinair afstemmen en op een gerichte manier nieuwe tendensen en richtlijnen implementeren. Hij kan een proces van intercollegiale toetsing begeleiden. Hij draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van de genomen beslissingen.
9. ontwikkelt preventie- en gezondheidsmaatregelen met betrekking tot het beroep ergotherapie en adviseert in functie van het (politiek) beleid en de wetgeving.
10. ondersteunt en onderzoekt de rol en het beroep van de ergotherapeut. Hij is in staat het beroep en het werkveld te profileren in nationale en internationale context en geeft advies met betrekking tot beleidsontwikkelingen.
11. analyseert en evalueert ergotherapeutische theorie- en praktijkmodellen en bezit kennis om modellen te ontwikkelen en te implementeren.
12. denkt kritisch na over de basisconcepten van het menselijk handelen en levert hierdoor een bijdrage aan de ‘body of knowledge’ van ergotherapie en occupational science.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7