• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

Qualification Information

De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde.

Medisch deskundige:
1. De jeugdarts beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het gezondheidsgedrag, de gezondheidstoestand, en de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten en in preventie, preventieve gezondheidszorg, normaliteit en normale variatiebreedte, en risico- en beschermende factoren. Zij is in staat om deze kennis toe te passen in haar zorgaanbod, met het oog op het beoordelen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling op individueel en collectief vlak.

Medisch deskundige:
2. De jeugdarts is in staat om de gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten in een bredere context (ecologisch) en longitudinaal (levensloop) te beschouwen. In haar handelen vertrekt zij van een probleemoplossende en handelingsgerichte attitude. Zij kan problemen herkennen en risicosituaties inschatten, zoals het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, met het oog op het verhogen van hun ontwikkelingskansen.

Gezondheidspromotor:
3. De jeugdarts heeft inzicht in de prioriteiten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid en in de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en kan met de gepaste methodieken van gezondheidsbevordering en de vereiste pedagogische en motivationele vaardigheden zorgbehoeften herkennen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten zowel op individueel als op groepsniveau, en gevraagd en ongevraagd hieromtrent adviseren en interveniëren.

Organisator:
4. De jeugdarts heeft een gevorderd inzicht in de organisatie, de structuur en het aanbod van de (preventieve) gezondheidszorg, de welzijnszorg en de opvang en/of het onderwijs voor zuigelingen, kinderen en adolescenten, op lokaal en regionaal niveau. Zij kan een coördinerende rol vervullen in de organisatie van de preventieve zorg en heeft inzicht in, en vaardigheden met betrekking tot, implementatiestrategieën, alsook in kwaliteitsbewaking en management van een georganiseerd preventief gezondheidsbeleid. Zij beschikt tevens over de competenties voor een adequaat persoonlijk functioneren binnen de organisatie, zoals timemanagement en het bewaken van de balans tussen werk en persoonlijke ontwikkeling.

Communicator:
5. De jeugdarts communiceert op gepaste wijze met kinderen, adolescenten en ouders en is in staat om doelmatig relevante informatie te verkrijgen op individueel en populatieniveau. Zij kan zo hun zorgnoden tijdig identificeren, hen op gepaste wijze informeren en adviseren over bevindingen, en in overleg een preventief zorgpad uitstippelen.

Communicator:
6. De jeugdarts draagt bij aan het uitvoeren van een adequaat zorgbeleid voor zuigelingen, kinderen en jongeren, zowel individueel als op groepsniveau, met bijzondere aandacht voor de informatiedoorstroming binnen de eigen multidisciplinaire setting en naar andere actoren van de gezondheids-, welzijns- en opvang/onderwijssector.

Samenwerker:
7. In het handelen doet de jeugdarts in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid en de integrale jeugdzorg op passende wijze beroep op een multidisciplinair netwerk van andere zorgverleners, onder andere professionelen van andere diensten in de gezondheids-, opvang/onderwijs- en welzijnssector, en actoren van het lokale/regionale beleid.

Professional:
8. De jeugdarts kan werken in overeenstemming met de huidige professionele waarden binnen het wettelijk kader, en meer specifiek deze die verband houden met het collectief-preventief handelen, de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun omgeving, en diversiteitsfactoren.

Wetenschapper:
9. De jeugdarts is in staat om aan permanente kennisontwikkeling te doen door het opvolgen van evoluties binnen het vakgebied. Zij is in staat om wetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen, zij kan een probleem binnen het domein van de jeugdgezondheidszorg vatten in een wetenschappelijke vraagstelling en deze uitwerken volgens de gangbare wetenschappelijke criteria met gebruik van eigen data en/of wetenschappelijke literatuur, en kan de resultaten aanwenden in functie van het eigen handelen en dat van de organisatie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7