• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Laws in European Social Security

Master of Laws in European Social Security

Qualification Information

Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten.
1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht in hebben in het domein van de sociale zekerheid vanuit een juridisch, economisch, sociologisch en administratief oogpunt en in Europees perspectief.
2. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer wetenschapsdomeinen van toepassing op het domein van de sociale zekerheid, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren.
3. Zelfstandig een binnen het domein van de sociale zekerheid relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een originele bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe regels en/of beleidsaanbevelingen.
4. Complexe nationale problemen situeren in een breder Europese context, met in acht name van een mogelijke dimensie van ambiguïteit, oplossings- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven.
5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat
presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een nationaal én
internationaal publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten.
6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van
permanente kennisontwikkeling door op het opvolgen van nieuwe wetgevingen en
wetenschappelijke bevindingen in het domein van de sociale zekerheid.
7. Problemen binnen het domein van de sociale zekerheid situeren in het algemene
rechtsbestel en in de brede maatschappelijke discussie over sociale zekerheid in
België en Europa. Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de
Master of Laws in de Rechten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7