• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de wijsbegeerte

Master of Arts in de wijsbegeerte

Qualification Information

1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein.
2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context.
3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities.
4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie.
5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen.
6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken.
7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek.
8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden.
9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare
wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied.
10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te schatten.
11. Kan de resultaten van eigen onderzoek en reflectie helder en genuanceerd mondeling en schriftelijk rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
12. Kan de maatschappelijke betekenis van de filosofie vertalen naar een professionele context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7