• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (twee jaar)

Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (twee jaar)

Qualification Information

1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie.
2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen.
3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele en multireligieuze samenleving.
4. De kennis en methodes van de eigen specialisatie op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie in de diversiteit van geloofsgemeenschappen.
5. Zich de kennis en methoden van de gekozen specialisatie eigen maken, met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek.
6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven.
7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten.
8. Kritisch participeren in reflectie en beleidsvorming met betrekking tot de interactie van theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij.
9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflexief en gemotiveerd oordeel kunnen komen.
10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en
toepassen binnen de gekozen afstudeerfinaliteit (onderzoeker, leerkracht, pastor en
socio-culturele professional).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7