• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Accounting

Master of Accounting

Qualification Information

Apskaitos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose. Asmuo, įgijęs apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės; bendrosios kompetencijos - * turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje; * gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius; * turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą. Apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal apskaitos krypties studijų programas. Norintiems siekti apskaitos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti ekonomikos, vadybos ar verslo studijų krypčių kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti apskaitos srityje nėra pripažįstami. Įgiję apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilnius University - Kaunas University of Technology

NQF Level: 
7