• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maisterihaku, Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Maisterihaku, Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Course Information

Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Science
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 480 000
PL 3000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu, Oulu, Finland
P.O. BOX 3000
90014 University of Oulu
Finland
+358 294 48 0000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Maantieteen koulutusohjelman FM-opinnoissa suoritetaan 120 op:n laajuinen ylempi korkeakoulututkinto. Kaikkien maantieteen opiskelijoiden pääaineena on maantiede. Pääaineen sisällä opiskelija voi FM-opinnoissaan erikoistua maantieteen aloihin, joita ovat luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede ja aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinfirmatiikka sekä matkailumaantiede. Oulun yliopiston maantieten tutkimusprofiili on erittäin korkea (Suomen Akatemian huippuyksikkö RELATE, RAE 2013), joka heijastuu korkealaatuisena opetuksena. 

Tutkinnon suoritettuaan maantieteilijä osaa:

  • määritellä erikoistumisalansa keskeiset ympäristö-, yhteiskunta- ja tutkimushaasteet nyt ja tulevaisuudessa
  • analysoida maantieteellistä tietoa, jolla on merkitystä niin käytännön työssä kuin käsitteellisissäkin yhteyksissä
  • soveltaa oppimaansa uusiin tutkimus-, opetus- ja käytännön tilanteisiin
  • selittää kuinka eri maantieteen ilmiöt liittyvät toisiinsa
  • argumentoida maantieteellisten ilmiöiden vaikutuksia sekä suullisesti että erilaisten raporttien kautta
  • etsiä olennaista tietoa tutkimuksen ja käytännön työelämän tarpeisiin
  • tuottaa sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja kartografisia esityksiä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU