• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Maantieteen LuK-tutkinto
Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen, alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun ja maantieteen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustaitoihin sekä suunnitellaan oman tutkinnon tavoitteita, sisältöä ja aikataulua. Aineopinnot sisältävät temaattisia opintoja, menetelmäopintoja ja tutkimustaitoja kehittäviä opintoja. Luonnon-, ihmis- ja alue- ja kehitysmaantieteen opintokokonaisuudet tuottavat laaja-alaisen maantieteellisen ymmärryksen. Maantieteen menetelmien opintokokonaisuudessa harjoitellaan ihmis- ja luonnonympäristöjen tutkimusmenetelmiä sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmiä. Tutkimus ja tieteellinen viestintä -opintokokonaisuudessa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan oma tutkimus, hankkimaan ja arvioimaan maantieteellistä tietoa sekä keskustelemaan ja antamaan palautetta muiden tutkimuksesta. Aineopintoihin voi sisällyttää valinnaisia opintoja, joita voivat olla esimerkiksi ulkomailla suoritetut opinnot sekä työharjoittelu.

Maantieteen FM-tutkinto
Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat. Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin ja konferensseihin auttaa opiskelijaa kiinnittymään maantieteen tiedeyhteisöön.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Provider Contact Info: 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences
FI-20014 University of Turku
Finland
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
University Hill
Quantum-building, 2nd floor
Turku
Finland
+358-2-333 5662
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO
02 333 5604
02 333 6575

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Maantieteen koulutus tarjoaa vahvan ja laaja-alaisen perustan toimia tutkijana, asiantuntijana ja opettajana yhteiskunnan eri osa-alueilla. Alueellisten ilmiöiden, prosessien ja vuorovaikutusten ymmärtäminen on tärkeää monissa yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoissa. Erityisenä vahvuutena on luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten teorioiden ja metodologioiden rinnakkainelo, mikä antaa erinomaiset välineet globalisoituneen yhteiskunnan ja ympäristön haasteiden ymmärtämiseen ja alueiden kehittämiseen. Maantieteen koulutukseen sisältyy nykyaikaisten paikkatietomenetelmien hallinta ja sovellukset yhteiskunnan eri sektoreilla, mikä on kysytty ominaisuus työmarkkinoilla.

Maantieteen tutkijan, asiantuntijan tai opettajan koulutus koostuu alemmasta luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja ylemmästä filosofian maisterin (FM) tutkinnosta.

Maantieteen tutkinto-ohjelman (LuK) tavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto maantieteessä tarjoaa laaja-alaiset perustiedot ja menetelmällisen osaamisen sekä valmiudet jatkaa maisteriopintoihin maantieteessä, lähitieteenaloilla tai esimerkiksi monitieteisissä maisteriohjelmissa. Tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen, ja se suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

Maantieteen tutkinto-ohjelman (FM) tavoitteet

Maantieteen alan filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena on asiantuntijuuden ja tutkimustaitojen syvällinen kehittäminen. Pääsääntöisesti kahdessa vuodessa suoritettavassa FM-tutkinnossa (120 opintopistettä) voi erikoistua tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tai aineenopettajaksi peruskouluihin ja lukioihin. Vahvoja tutkimuksen ja koulutuksen erikoistumisaloja Turun yliopistossa ovat alueet ja innovaatiot, kaupunkimaantiede, kehitys ja kestävyys, maankäyttö ja luonnonvarat sekä dynaaminen luonto. FM-tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian tohtorin (FT) tutkintoon maantieteessä tai lähialoilla.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO