• EQF Home Page Icon

Qualification: műtő szakápoló

műtő szakápoló

Qualification Information

A képzés célja olyan felsőfokú végzettségű műtő szakápolók képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján képesek nagyfokú felelősség és hivatástudat birtokában szakterületük magas szintű művelésére.
A műtő szakápoló alkalmas számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, a műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére.
Figyelembe véve az egyes műtétekre fordított időt, a műtétek súlyosságát, sürgősségét, képesek a műtők optimális kihasználtságát és időbeosztását, tehát minden műtői munkaszervezési feladatokat biztosítani.
Ezen túl megismerik a műtői gép- és műszerek alapelveit, a karbantartáshoz szükséges műveletek sorrendjét, fontosságát. Ezáltal biztosítani tudják, hogy a műtőben lévő gépek és gépi műszerek mindig üzemképes állapotban legyenek, amelyhez megfelelő szakszemélyzetet is biztosítani tudnak.
Képesek a műtétekhez szükséges kézi műszerek biztonságos előkészítéséről gondoskodni, önállóan összeállítják a műszertálcákat és végzik a sterilitással kapcsolatos minden műtői munkát, ezen keresztül hathatós segítséget nyújtanak az eszköz- és műszerbeszerzések tervezésében, igénylésében.
A képzés célja, hogy a hallgatók minden műtéti területen ismerjék az alapvető műszerelési szempontokat és ezekben megfelelő gyakorlatra tegyenek szert, valamint képesek legyenek arra, hogy kövessék a legújabb és legmodernebb eszközök alkalmazásának lehetőségeit, és segítsenek azokat mielőbbi munkafolyamatba állítani.
Fontos cél, hogy a hallgatók olyan ismeretanyagra tegyenek szert, melynek birtokában a későbbiekben elméleti és gyakorlati oktatói tevékenységet folytassanak.
Alapvető cél, hogy naprakész ismereteik birtokában képesek kórházak, klinikák általános és speciális műtőiben, valamint műtéti tömbökben minden nem orvosi műtői tevékenység végzésére, az önálló munkaszervezésre, a műtői tevékenység minden szinten történő koordinálására.

A műtő szakápolók ismerik:
- a legújabb egészségtudományi szakismereteket
- a haematológiai és transzfúziós ismereteket
- az asepsis és antisepsis szabályait
- az egyes speciális szakágak műtéttani, műtét-technikai alapismereteit
- a számítógépek és informatikai rendszerek működésének alapelveit és használatát
- az egyes műtőegységek és műtőblokkok, más egészségügyi egységek munkaszervezésének ismereteit,
- a minőségbiztosítás szempontjait és azok alkalmazását,
- hazai és nemzetközi szakirodalomban megjelent eredményeket

Személyes adottságok:
- Az oklevél birtokában a szakápoló megszerzett ismereteinek birtokában önálló személyisége lévén képes a műtőben folyó tevékenység koordinálására, és szakmai tevékenységével kapcsolatos munkafolyamatok megszervezésére
- Gondolkodásmódja rendszerszemléletű, teljességre törekvő, ezért holisztikus szemléletben képes szakmai feladatainak ellátására
- Emberközpontú személyisége lévén képes interperszonális kapcsolatok kialakítására és fenntartására a műtéti team tagjaival és a közvetlen betegellátó osztályokkal

Az oklevél birtokában a műtő szakápoló a belépési szintjének megfelelő végzettséggel ellátható feladatokon túlmenően képes legyen az alábbiakra:
- egyes, nem orvosi kompetenciába tartozó műtői tevékenység végzésére,
- a műtéti tevékenységen belül másodasszisztensi munka végzésére,
- a műtői és más egészségügyi egységek tevékenységének önálló munkaszervezésére
- a műtő személyzetének összehangolt irányítására
- műtéteknél, illetve bármilyen műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére,
- ugyanezen tevékenységben használt műszerek és anyagok ismeretére és használatuk során a kellő segítség megadására (műszerelés, gépek beállítása, stb.),
- a műtő szakápoló képesítésűek alkalmasak egymás helyettesítésére mind a kézi műszerelés, mind egyéb műtői tevékenység szintjén,
- alkalmasak a gépek, műszerek alapvető karbantartási munkáinak végzésére, biztosítva a tevékenység során a nagy értékű műszerek zavartalan működését és élettartamának meghosszabbítását,
- részt tudnak vállalni az egészségügyi gyakorlati és elméleti oktatásban, tutori feladatok ellátásában
- a közvetlen betegellátó osztályokkal való kapcsolattartásra,
- betegek műtétre történő fogadására, kompetencia szintnek megfelelő felvilágosítására,
- a tudományos kutatómunkákban való részvételre és a kutatómunka eredményeinek közlésére
- szakmai ismereteinek továbbfejlesztésére, korszerűsítésére, továbbképzések szervezésére
- minőségfejlesztési tevékenységben való részvételre, auditálási feladatok ellátására
- interperszonális kapcsolat kialakítására a csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve annak megszervezésére

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education