• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mākslas - Kultūras teorija (uzņemšana 2019./20. gadā) - Doktora studijas

Mākslas - Kultūras teorija (uzņemšana 2019./20. gadā) - Doktora studijas

Course Information

Programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus humanitārajās zinātnēs un mākslās, kas izglītības kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan pasaulē.

Latvijas Kultūras akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē. LKA doktora studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. LKA doktora studiju programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi vērsti uz strapdisciplinaritāti kultūras un mākslas fenomenu izpētē, tai skaitā sekojošu tematu izpēti: kultūras un radošo industriju kā sektora attīstības ekonomiskie, politiskie un radošie priekšnoteikumi, radošo industriju nozares (tai skaitā audiovizuālās un muzeju nozares sektora) attīstība, valodas un komunikācijas modeļu izmantošana kultūras un radošo industriju sektorā.

LKA doktora studiju programmas ietvaros izstrādātie promocijas darbi var tikt aizstāvēti Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomē, kā arī citās profilam atbilstošās padomēs Latvijā vai citās valstīs.

Studiju rezultāti:

1. iegūtas padziļinātas un starptautiskā akadēmiskā diskusijā balstītas teorētiskās zināšanas humanitārajās zinātnēs un mākslās;

2. izpratne par aktuālajām mākslas zinātnes teorētiskajām pieejām un to pielietojuma prasmes kultūras un mākslas nozares problēmu analīzē;

3. iegūtas zināšanas par kultūras un mākslas fenomenu empīriskās izpētes metodoloģiskajām pieejām, tajā skaitā starpdisciplināriem pētnieciskiem dizainiem, un prasme tās piemērot konkrētu problēmjautājumu un tematu izpētē;

4. attīstīta spēja zinātniskās zināšanas komunicēt akadēmiskā un lietišķā vidē, identificēt to pielietojumu kultūras un mākslas nozares attīstībā;

5. pilnveidota prasme sagatavot zinātniskās publikācijas atbilstoši starptautiskās akadēmiskās kopienas prasībām;

6. spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, dot inovatīvu zinātnisko zināšanu papildinājumu mākslas zinātnē un kultūras teorijas attīstībā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Augstākā izglītība - maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība; pārrunas, zinātnisko iestrāžu izvērtēšana.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1920 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Provider Contact Info: 

Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
67140175
info@lka.edu.lv
www.lka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Mākslas doktors