• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian peruskoulutuksessa kouluttaudut monialaiseksi osaajaksi. Tähän tavoitteeseen tutkinto-ohjelma pyrkii tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä.

Opinnoissasi perehdyt normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen lisäksi näissä ilmeneviin häiriöihin sekä niiden moniammatilliseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedisten opintojen ohella erityisesti psykologian, lääketieteen, fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella on keskeinen merkitys.

Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijana osallistut kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä logopedian tutkimushankkeissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 483233
PL 1000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu
FI-90570 Oulu, Finland
P.O Box 1000
FI-90014 UNIVERSITY OF OULU, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Logopedian tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista sekä niiden häiriöistä. Olet myös kiinnostunut häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta.

Aloitat pääaineopintosi kolmevuotisessa kandidaattiohjelmassa, jossa suoritat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op). Sen jälkeen jatkat kaksivuotisessa maisteriohjelmassa, jossa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydentävät sivuaineet, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi (mm. psykologia, lääketiede, kielitiede ja fonetiikka).

Kandidaatintutkinnon suoritettuasi

 • olet saavuttanut valmiudet toimia erilaisissa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä (ei kuitenkaan laillistettuna puheterapeuttina)
 • tunnet pääaineesi ja sivuaineittesi perusteet
 • osaat kehittää opiskelutaitojasi ja kantaa vastuun omasta työstäsi
 • osaat soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja
 • osaat käyttää viestintätaitojasi ja hankkimaasi tietoa alasi asiantuntijatehtävissä
 • osaat viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

Maisterintutkinnon suoritettuasi

 • tunnet pääaineesi teoreettisen keskustelun
 • erotat tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja osaat tuottaa tieteellistä tietoa
 • pystyt analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn
 • osaat toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
 • pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita
 • osaat viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti oman alasi ja alan ulkopuoliselle yleisölle
 • kykenet omalla alallasi kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • olet saavuttanut valmiudet työskennellä alasi asiantuntijatehtävissä ja voit hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU