• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logistika sistemov v ekonomiji (System Logistics in Economics)

Logistika sistemov v ekonomiji (System Logistics in Economics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Skupni magistrski študijski program Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Ekonomske fakultete Subotica Univerza v Novem Sadu ima 2 smeri: Logistika v financah in bančništvu ter Logistika sodobnega poslovanja. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedeni v ostalih pogojih, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Uvod v logistiko.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso navedeni v ostalih pogojih, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Uvod v logistiko.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso navedeni v ostalih pogojih. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso navedeni v ostalih pogojih. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (80 %). Če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis (20%).
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov v ekonomiji omogočen prehod kandidatom z drugih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fl@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fl.um.si/
Telefon: (+386) 03 428 53 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomije in logistike - magistrica ekonomije in logistike
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon. in log.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šolska ulica 002, Tržič

Course location information:

Slovenija