• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logistika sistemov (Systems Logistics)

Logistika sistemov (Systems Logistics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. V okviru predmetno-specifičnih kompetenc študentje pridobijo zlasti sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov. Študenti bodo v magistrskem programu Logistika sistemov v okviru splošnih kompetenc pridobili: sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah; poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov; oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju; delovanje v globalnih logističnih verigah; sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju. V okviru predmetno-specifičnih kompetenc bodo študenti pridobili sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Uvod v logistiko.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem l etniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8). (Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali ve č študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Ko misija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ¬¬kot so določena v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 34 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematične metode 1, Matematične metode 2, Teorija sistemov, Načela logističnih aktivnosti ter Uvod v logistiko.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij kot so določena v 5. točki Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004,z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: kot so določena vprejšnji točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (80 %). Če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis (20%). Če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Logistika sistemov omogočen prehod kandidatom z drugih študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij: transportne storitve (84), tehnika (52), gradbeništvo (582), geodezija (5813), računalništvo (48), matematika in statistika (46), fizika (4411), varstvo okolja (85), varovanje (86), ekonomija (314), poslovne in upravne vede (34), oz. katerikoli študijski programi, primerljivi z naštetimi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu. O vlogi odloča Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za logistiko.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fl@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fl.um.si/
Telefon: (+386) 03 428 53 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir logistike - magistrica inženirka logistike
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. log.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šolska ulica 002, Tržič

Course location information:

Slovenija