• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logistično inženirstvo

Logistično inženirstvo

Course Information

Temeljni cilji programa so:
izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
PRAH, izobraževalni center, avtošola in drugo izobraževanje, d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@prah.si
Spletni naslov: http://www.prah.si/
Telefon: (+386) 03 819 19 80

Course Locations

Reference Data

Course address:

Brestovška cesta 15
3250, Rogaška Slatina

Course location information:

Slovenija