• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Literatūrzinātne - Doktora studijas

Literatūrzinātne - Doktora studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

sagatavot augstākā līmeņa speciālistus literatūrzinātnes nozarē “Cittautu literatūras vēstures” un“Salīdzināmās literatūrzinātnes”apakšnozarēs, kā arī sagatavot pētnieka karjerai atbilstošus speciālistus saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām.

Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti:

ar pētījuma tematiku saistītas zināšanas, kas orientētas uz teorētisko, metodoloģisko un tekstoloģisko problēmu identificēšanu latviešu un cittautu literatūras attīstībā;
prasmes izmantot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbībā;
studiju laikāizveidota un nostiprināta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi balstīta attieksme pret literatūras procesiem;
attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Programma tiek īstenota Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē

Studiju laikā literatūrzinātnes doktoranti tiek aicināti kompetentas un starptautiski atpazīstamas DU Humanitārās fakultātes profesoru grupas vadībā iesaistīties zinātniskajā apritē, lai izstrādātu mūsdienīgus un inovatīvus pētījumus salīdzināmās vai cittautu literatūrzinātnes apakšnozarē, aprobētu pētījuma rezultātus starptautiska un Latvijas mēroga zinātniskajos kongresos, konferencēs un semināros, sagatavotu publikāciju kopas par disertācijas tēmu.

Doktorantiem ir iespēja:

būt saistoša studiju procesa dalībniekam – apmeklēt lekciju kursus, seminārnodarbības un saņemt disertācijas zinātniskā vadītāja konsultācijas;
uz DU Humanitārās fakultātes struktūrvienību un sadarbības partneru materiāltehniskās bāzes pamata veikt kvalitatīvus teorētiskos un empīriskos tekstu korpusa pētījumus;
iesaistīties DU Humanitārās fakultātes zinātniskajās iniciatīvās;
ar promocijas darba vadītāja atbalstu izstrādāt pētījumus publicēšanai Daugavpils Universitātes, Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos izdevumos;
piedalīties DU Humanitārās fakultātes zinātniskajās un zinātnes komunikācijas aktivitātēs, iniciēt ar promocijas darba tēmu saistītus projektus, izstrādāt to pieteikumus, saņemt Humanitārās fakultātes atbalstu jaunu projektu darba grupu izveidei un projektu ieviešanai;
studēt par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Komparatīvistika un cittautu literatūras pētījumi ir viena no DU Humanitārās fakultātes zinātniskajām prioritātēm. Komparatīvā pieeja integrēta HF bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmās un fakultātes personāla zinātniskajā darbībā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

Pilna laika studijas - 3 gadi; nepilna laika studijas - 4 gadi

Access requirements: 

Maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība; referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to; pārbaudījumi literatūrzinātnē un svešvalodā (angļu, vācu vai franču val.)

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (pilna laika), 1300 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filoloģijas doktors (Dr.philol.)