• EQF Home Page Icon

Qualification: Library expert/information expert

Library expert/information expert

Qualification Information

● Bouwt deskundigheid op (co 01249)
- Leest vakgerichte informatie
- Volgt opleidingen
- Bezoekt andere bibliotheken
- Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie
- Doet voorstellen voor eigen vorming en opleiding
- Verwerkt vakgerichte of vakspecifieke informatie en speelt hierop in
- Volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT met het oog op de operationalisering binnen de werking van de bibliotheek
- Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op en speelt hierop in
- Werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia en andere vormingsinitiatieven
- Deelt kennis over de zoekstrategie en de geformuleerde antwoorden met collega’s binnen en buiten de organisatie

● Coördineert en organiseert activiteiten en/of projecten (K160101 Id18323-c)
- Bouwt een netwerk uit met relevante partners uit cultuur, welzijn, onderwijs, onderzoek…
- Neemt initiatief om samen te werken met interne en externe partners rond projecten en activiteiten
- Ontwikkelt of participeert in innovatieve (onderzoeks)projecten (nationaal of internationaal)
- Speelt bij de organisatie van projecten en activiteiten (auteurslezingen, internetcursussen, educatieve activiteiten, tentoonstellingen …) in op vragen van gebruikers of partners en op actuele ontwikkelingen
- Zoekt actief naar onderwerpen en manieren om het publiek of specifieke doelgroepen te bereiken in functie van de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek
- Ontwikkelt en coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen
- Stemt activiteiten af met het aanbod van anderen en werkt samen waar mogelijk
- Ontwikkelt de communicatie (promotie, website, catalogi en andere publicaties …)
- Werkt de activiteit of het project inhoudelijk en planmatig uit
- Raamt de kosten van de activiteit of het project en blijft binnen het toegekende budget
- Coördineert de praktische organisatie
- Evalueert de activiteit of het project inhoudelijk en organisatorisch en stuurt bij waar nodig

● Verstrekt gespecialiseerde informatie (K160101 Id11961-c)
- Gebruikt de meest aangewezen zoekstrategieën en bronnen om complexe vragen te beantwoorden
- Zoekt bij doorverwijzing van een vraag van de bibliotheekmedewerker/informatie-bemiddelaar naar een antwoord op de vraag van een bibliotheekgebruiker
- Wendt gespecialiseerde kennis aan om de (achterliggende) (informatie)behoefte te kunnen achterhalen
- Past zijn communicatie en didactiek aan aan een specifiek doelpubliek
- Ontwikkelt gespecialiseerde instrumenten ter ondersteuning van specifieke doelgroepen en van collega’s (flowcharts, handleidingen, wiki’s,…)
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie van de gebruiker en de organisatie
- Gebruikt informatiebeheersystemen en zoeksystemen op een innovatieve manier

● Instrueert en organiseert vormingen voor bibliotheekgebruikers (K160101 Id21461-c)
- Gaat via zijn netwerk na welk bruikbaar instructie- en begeleidingsmateriaal al beschikbaar is en past dit zo nodig aan
- Ontwikkelt instructie- en begeleidingsmateriaal op maat van de gebruiker(s) rekening houdend met de evoluties en aangepast aan de werkomgeving
- Ontwikkelt en geeft vorming en informatiesessies op maat van de gebruiker
- Past zijn communicatie en didactiek aan aan de gebruikers

● Bouwt een collectie/informatieaanbod uit (K160101 Id16864-c/20281-c/24154-c/7227-c)
- Onderzoekt de behoeften van (potentiële) gebruikers
- Analyseert het informatieaanbod in andere instellingen in functie van de uitbouw van het eigen aanbod en stelt mogelijke acties voor
- Analyseert de fysieke staat van de collecties en stelt acties voor
- Bereidt de aankoopprocedure voor en volgt ze op na de besluitvorming
- Bouwt een collectie of informatieaanbod uit volgens het beleid, de behoeften van de gebruiker en nieuwe ontwikkelingen
- Analyseert het gebruik van de collectie of het informatieaanbod en stelt acties voor
- Signaleert de eventuele noodzaak van een heroriëntatie van het budget
- Gebruikt informatiebeheersystemen en zoeksystemen en doet voorstellen ter verbetering op basis van ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie
- Gebruikt kantoorsoftware

● Optimaliseert en innoveert de toegankelijkheid van een collectie/informatieaanbod (K160101 Id11383-c/25769/8249-c)
- Maakt het informatieaanbod op een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en geïntegreerde manier toegankelijk, op basis van vakkennis en het zoekgedrag van gebruikers
- Verhoogt de toegankelijkheid van de informatiebronnen binnen een breder kader (instituutoverschrijdend, regionaal …)
- Controleert de kwaliteit en de consistentie van bibliografische bestanden binnen de eigen instellingen en binnen het netwerk
- Analyseert en bewerkt informatie voor informatieproducten (nieuwsbrief, website, themadossiers …)
- Stimuleert en optimaliseert het gebruik van het informatieaanbod
- Ontwikkelt en innoveert de producten en de diensten van de bibliotheek (catalogus, nieuwsbrief, website, apps, classificatiesystemen, projecten …)
- Gebruikt multimedia opmaakprogramma's

* Het begrip informatiebronnen omvat zowel bronnen binnen als buiten de eigen instelling. Het gaat om digitale en analoge informatie op alle mogelijke fysieke dragers en ook online.

● Organiseert de interne kwaliteitszorg volgens het uitgestippelde beleid (co 01250)
- Formuleert beleidsgericht advies ter verbetering van de werking of dienstverlening
- Evalueert de dienstverlening
- Reageert op signalen over de dienstverlening
- Gedraagt zich in overeenstemming met de 'Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra' en andere interne gedragscodes

* Deze code (http://www.vvbad.be/themas/werken/beroepscodes) bevat algemene richtlijnen voor het handelen van bibliothecarissen/informatiemanagers en bibliotheekmedewerkers/informatiebemiddelaars. Hij biedt een houvast voor de ‘juiste' handelswijze van informatieprofessionals. Aangezien de beroepscode alleen algemene principes bevat, zullen de informatieprofessionals deze toch altijd zelf moeten interpreteren. Zij zullen dus zelf de vertaalslag moeten maken naar de concrete situatie waarmee ze geconfronteerd worden. Aan de hand van de code kunnen zij hun handelen toetsen. In die zin kan de informatieprofessional de code ook gebruiken om zijn handelen te rechtvaardigen tegenover derden, zowel binnen als buiten de eigen instelling. Ook voor de buitenwereld is de beroepscode een criterium waaraan het gedrag van informatieprofessionals afgewogen kan worden. De code bepaalt mee het beeld dat gebruikers, hogere overheden en andere belanghebbenden zich vormen van de ‘informatieprofessional'. Samengevat biedt deze code garanties voor de kwaliteitsbewaking bij de uitoefening van het beroep.

● Leidt operationeel een (project)team (K160101 Id18066-c)
- Werkt mee aan werving en selectie van nieuwe medewerkers van het team
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Past de stijl van leiding geven aan aan de medewerkers
- Bevordert de teamgeest zodat mensen goed samenwerken
- Overlegt met medewerkers individueel en in team en stuurt ze inhoudelijk aan
- Helpt de medewerkers en biedt steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten
- Stimuleert medewerkers om zelf oplossingen te vinden en hun eigen functioneren te versterken
- Doet voorstellen voor vorming, training en opleiding voor de medewerkers
- Geeft feedback en opbouwende kritiek over de uitvoering van het werk
- Probeert spanningen en problemen tussen medewerkers op te lossen
- Zorgt ervoor dat het team resultaatsgericht en planmatig werkt
- Zorgt voor doorstroming van opgebouwde deskundigheid
- Stimuleert de medewerkers om zich te gedragen volgens de 'Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra' en andere interne gedragscodes

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van technische apparatuur
● Materiaaltechnische basiskennis
● Basiskennis van commerciële technieken
● Basiskennis van principes van actieve conservatie
● Basiskennis van economie
● Kennis van de principes klantgerichtheid
● Kennis van communicatiekanalen- en technieken
● Kennis van de sector (overheid, (bovenlokale) organisaties, leveranciers …)
● Kennis van de beroepscode
● Kennis van de organisatie, haar werkingsgebied en haar doelgroepen
● Kennis van bestaande collectie- en gebruikersprofielen
● Kennis van functiespecifieke onderwerpsdomeinen
● Kennis van de principes van mediawijsheid (zoeken, evalueren en verwerken van informatie)
● Kennis van zoekmethoden en -technieken
● Kennis van de collectie en informatiebronnen
● Kennis van de principes, de vormen en de toepassing van formele en inhoudelijke ontsluiting
● Kennis van principes, criteria en normen voor verwerven, wieden en afvoeren
● Kennis van bibliotheekapplicaties voor uitleen, bestel- en abonnementenadministratie
● Kennis van kantoorsoftware, internettoepassingen en multimedia opmaakprogramma’s
● Kennis van principes, criteria en normen voor preventieve conservatie
● Kennis van relevante wetgeving
● Kennis van digitaliseringstechnieken
● Kennis van groepsdynamiek
● Kennis van integrale kwaliteitszorg
● Kennis van personeelsbeheer
● Kennis van budgetbeheer
● Kennis van technieken voor het leiden van een team
● Kennis van didactiek
● Kennis van doelgroepen
● Kennis van PR en marketingprincipes
● Kennis van de relevante marktsectoren
● Kennis van de recentste ontwikkelingen op het gebied van bibliotheekautomatiseringssystemen, informatiesystemen en zoeksystemen
● Kennis van projectmanagement

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen opstellen van rapporten
● Het kunnen samenwerken met de verschillende diensten van de organisatie waarvan men deel uitmaakt
● Het kunnen opstellen van een begroting, gebaseerd op de verschillende geplande uitg

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5