• EQF Home Page Icon

Qualification: Librarian/information manager

Librarian/information manager

Qualification Information

● Werkt het bibliotheekbeleid/informatiebeleid uit (K160101 Id19480-c/23299-c)
- Onderzoekt de behoeften van (potentiële) gebruikers
- Organiseert de interne kwaliteitscontrole (d.m.v. onder meer interne audit, analyse, performantie, benchmarking …)
- Verzamelt en maakt gebruik van gegevens (m.b.t. uitleen, collectieopbouw, gebruik informatiebronnen, onderzoek gebruikersbehoeften …) die van belang zijn voor beleidsbepaling en -uitvoering
- Evalueert en trekt conclusies met betrekking tot de prestaties van de bibliotheek en koppelt terug naar het beleid
- Heeft kennis van veranderstrategieën en kan veranderingen succesvol sturen en implementeren
- Houdt bij het uitwerken van het bibliotheekbeleid rekening met de ruimere omgeving (organisatie waarvan men onderdeel is, de bibliotheekwereld, de overheid, de bestuurlijke en maatschappelijke context …)
- Participeert actief aan het uitwerken van het ruimere beleid van de organisatie
- Gaat bij het formuleren van de visie uit van de missie van de organisatie
- Bepaalt de doelstellingen van de bibliotheek
- Schrijft het algemeen beleid neer in een beleidsintentie waarin de visie op het bibliotheekbeleid en de organisatie duidelijk en helder geformuleerd wordt
- Schrijft een collectiebeleidsnota (verwerving, selectie, bewaring, ontsluiting, evaluatie, valorisatie, afvoer of herbestemming)
- Werkt jaarplannen uit om deze beleidsintentie te operationaliseren in acties, middelen en personen
- Kan (strategische) plannen presenteren en daarvoor intern en extern draagvlak creëren
- Werkt een dienstverleningspakket uit
- Coördineert het opstellen van een jaarverslag
- Werkt een communicatiebeleid en marketingconcept uit
- Onderbouwt en motiveert de gemaakte keuzes
- Verwerft inzicht in beleidscontext, regelgeving en machtsverhoudingen

● Bouwt de informatie- en bibliotheekinfrastructuur uit (K160101 Id19525-c)
- Analyseert de processen die toegang bieden tot interne en/of externe informatiebronnen
- Werkt voortdurend aan de optimalisatie van de zoekomgeving
- Analyseert de administratieve en ondersteunende processen binnen de dienst
- Streeft naar maximale klantgerichtheid en toegankelijkheid
- Werkt samen met deskundigen om analyses om te zetten in concrete toepassingen (ICT, architecten, …)
- Neemt deel aan samenwerkingsverbanden om administratieve en ondersteunende processen te optimaliseren
- Houdt bij het nemen van beslissingen rekening met haalbaarheid, functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, kostprijs, nieuwe ontwikkelingen, wetgeving, …
- Zorgt voor een infrastructuur aangepast aan de noden van de gebruikers

● Coördineert de interne organisatie en dagelijkse werking (K160101 Id19197-c)
- Werkt organigram en functieprofielen uit
- Werkt samen met de verschillende diensten van de organisatie waarvan men deel uitmaakt
- Werkt procedures uit voor de dienstverlening in de bibliotheek
- Stemt de planning af op de specifieke deskundigheid van de medewerkers
- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
- Past de planning en/of takenpakket van het personeel aan aan wijzigende omstandigheden
- Bespreekt met de medewerkers duidelijk en doelgericht de procedures en opdrachten
- Volgt de kwaliteit op van het uitgevoerde werk/ de dienstverlening
- Gaat actief op zoek naar mogelijkheden om werkprocessen en dienstverlening te optimaliseren

● Voert het personeelsbeleid (K160101 Id18066-c)
- Werkt samen en overlegt met de personeelsdienst van de organisatie waarvan men deel uitmaakt
- Werkt mee aan werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Houdt toezicht op en/of voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Past de stijl van leiding geven aan aan de medewerkers
- Bevordert de teamgeest zodat mensen goed samenwerken
- Overlegt met medewerkers individueel en in team en stuurt ze inhoudelijk aan
- Helpt medewerkers en biedt steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten
- Stimuleert medewerkers om zelf oplossingen te vinden en hun eigen functioneren te versterken
- Ontwikkelt in overleg een beleid rond vorming, training en opleiding voor de medewerkers
- Geeft feedback en opbouwende kritiek over de uitvoering van het werk
- Probeert spanningen en problemen tussen medewerkers op te lossen
- Doet voorstellen ter verbetering van het personeelsbeleid

● Beheert het budget en rapporteert (K160101 Id18012-c/18136-c)
- Stelt een begroting op in functie van een meerjarenplan, gebaseerd op de verschillende geplande uitgavenposten en maakt een inschatting over tijd, mensen en middelen
- Beargumenteert de gemaakte keuzes
- Beheert het toegekende budget
- Werkt kostenefficiënt
- Doet voorstellen om de inkomsten te vergroten
- Zoekt naar ad hoc of externe financiering
- Werkt de aankoop inhoudelijk uit
- Kiest, motiveert en volgt de gepaste procedure bij aankoop
- Onderhandelt contracten en volgt ze op
- Neemt verantwoordelijkheid op voor de interne boekhouding
- Gebruikt kantoorsoftware
- Informeert het beleid over de financiële resultaten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Gebruikt financiële software

● Netwerkt met het oog op maatschappelijke dienstverlening (K160101 Id35577-c)
- Onderhoudt contacten die relevant zijn voor het realiseren van de doelstellingen (vertegenwoordigers van (potentiële) gebruikers, beslissingsmakers, sleutelfiguren, interne en externe deskundigen, leveranciers, …)
- Bouwt een netwerk uit door deel te nemen aan studiedagen, vakverenigingen, socio-culturele activiteiten
- Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact
- Zoekt actief naar onderwerpen waarmee en manieren waarop het publiek of specifieke doelgroepen bereikt kunnen worden in functie van de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek
- Neemt initiatief om samen te werken met interne en externe partners rond projecten en activiteiten
- Zorgt er mee voor dat zijn bibliotheek een referentiepunt is en stemt af waar nodig

● Bouwt deskundigheid op (K160101 Id35948-c)
- Leest vakgerichte informatie
- Volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT met het oog op de operationalisering binnen de werking van de bibliotheek
- Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op
- Neemt deel en werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia
- Volgt opleidingen
- Bezoekt andere bibliotheken
- Zorgt voor doorstroming van opgebouwde deskundigheid
- Ontwikkelt of participeert in innovatieve (onderzoeks)projecten (nationaal of internationaal)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van boekhouden en administratief beheer
● Basiskennis van functionele analyse
● Basiskennis van commerciële technieken
● Kennis van strategische beleidsplanning
● Kennis van integrale kwaliteitszorg, performance measurement en benchmarking
● kennis van projectmanagement
● Kennis van personeelsbeheer
● Kennis van technieken voor het leiden van een team
● Kennis van PR en marketingprincipes
● Kennis van communicatiekanalen en -technieken
● Kennis van budgetbeheer
● Kennis van technieken voor fondsenverwerving en sponsoring
● Kennis van relevante wetgeving
● Kennis van administratieve procedures en vormvereisten
● Kennis van de sector en de beroepscode
● Kennis van de organisatie
● Kennis van de markt
● Kennis van de maatschappelijke context
● Kennis van doelgroepen
● kennis van het eigen vakgebied (onderwerpsdomein van de bibliotheek)
● Kennis van bibliotheek/informatietechnische principes en procedures
● Kennis van bibliometrie en kwantitatieve methodes
● Kennis van de recentste ontwikkelingen op het gebied van bibliotheekautomatiserings- en informatiesystemen
● Kennis van de principes en procedures van digitalisering en digitale ontsluiting
● Kennis van de principes van duurzame bewaring
● Kennis van ICT (hardware, netwerkbeheer, kantoor- en financiële software, internettoepassingen)
* Bibliometrie: De wetenschap die met behulp van mathematische en statistische methoden inzicht tracht te krijgen in de boekproductie in samenhang met politieke, economische, demografische en culturele verschijnselen.

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen verwerven van inzicht in beleidscontext, regelgeving en machtsverhoudingen en hiermee rekening houden bij het uitwerken van het beleid
● Het kunnen schrijven van het algemeen strategisch plan van de bibliotheek (ontwikkelt de visie vanuit de missie van de organisatie en bepaalt de doelstellingen) en de gemaakte keuzes onderbouwen en motiveren
● Het kunnen uitwerken van jaarplannen om deze beleidsintentie te operationaliseren in acties, middelen en personen
● Het kunnen actief participeren aan het uitwerken van het ruimere beleid van de organisatie
● Het kunnen evalueren en conclusies trekken met betrekking tot de prestaties van de bibliotheek en het kunnen terugkoppelen naar het beleid
● Het kunnen coördineren van het opstellen van een jaarverslag
● Het kunnen samenwerken met de verschillende diensten van de organisatie waarvan men deel uitmaakt

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen succesvol sturen en implementeren van veranderingen op basis van veranderstrategieen
● Het kunnen rekening houden bij het nemen van beslissingen met haalbaarheid, functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, kostprijs, nieuwe ontwikkelingen, wetgeving,…
● Het kunnen zorgen voor een infrastructuur aangepast aan de noden van de gebruikers

Motorische vaardigheden

● Geen louter motorische vaardigheden

Omgevingscontext

● De bibliotheek- en documentatiesector is een uitgebreide en diverse sector en bestaat uit vele kleine en een beperkt aantal grote tot zeer grote bibliotheken. Openbare bibliotheken en bibliotheken van onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten, basis- en secundair onderwijs) vormen de belangri

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7