• EQF Home Page Icon

Qualification: Lawyer Specialised in European Business Law

Lawyer Specialised in European Business Law

Qualification Information

A képzés célja az állam- és jogtudományi alapképzés (mesterképzés) során, elsősorban az európai közjog és politika, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy az Európai Közösség gazdaságot szabályozó normáinak elmélyült ismeretében, 

a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak a gazdaság szereplőinek.

a) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:

* a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit,

* a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat,

* az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, európai és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat.

b) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

* a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,

* a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére,

* hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseletei tevékenység ellátására,

* a jogalkalmazás során keletkezett konfliktusok több szempontú értelmezésére, ennek során szakmai együttműködésre a gazdasági élet más szereplőivel.

c) A szakirányú továbbképzési szakon végzettekkel szemben elvárt szakmai attitűdök:

* a gazdasági és jogi problémák felismerési és megoldási készsége, a tagállami és európai jogi normák párhuzamos figyelembe vételével,

* kreativitás a szakterület elméleti, gyakorlati problémáinak és jogi normáinak értelmezésében, az ezekkel összefüggő információk feldolgozásában, 

* a keletkező konfliktusokban a szembenálló felek közötti közvetítés képessége,

* törekvés a szakmai ismeretek megújítására, új ismeretek megszerzésére önálló tanulás, illetve szervezett továbbképzés formájában. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education