• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lauksaimniecības inženierzinātne - Mag. studijas

Lauksaimniecības inženierzinātne - Mag. studijas

Course Information

Specializācijas virzieni:

- augkopības tehnika;
- autotransports;
- lauksaimniecības enerģētika;
- lopkopības mehanizācija;
- mašīnu projektēšana un ražošana;
- tehniskais un tehnoloģiskais serviss.

Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas:

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniski pētnieciskam, akadēmiskam, profesionālam un vadošam darbam, kuri spēj strādāt zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs, kā arī biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs, kuri:

◾ir kompetenti risināt inženierzinātnes un prakses problēmas;
◾pārzina tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
◾prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā;
◾var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem, kā arī valsts vadošajiem speciālistiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds, absolvējot studiju programmas: „Lauksaimniecības inženierzinātne”, „Lauksaimniecības enerģētika” vai „Mašīnu projektēšana un ražošana”; bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā studiju virzienā. Papildprasības: personas, kuras nav absolvējušas TF pamatstudiju programmas „Lauksaimniecības inženierzinātne”, „Lauksaimniecības enerģētika” vai „Mašīnu projektēšana un ražošana” var uzņemt maģistra studiju programmā, ja bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma pielikumā ir inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā no šādiem vai tiem pielīdzināmiem studiju kursiem: matemātika, fizika, ķīmija, matemātiskā modelēšana, informātika, elektrotehnika, enerģētika, elektronika, elektrotehnoloģija, elektroapgāde, siltumapgāde, datorgrafika, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, metālapstrāde, materiālu mācība, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, mašīnu elementi, mašīnu dinamika, hidraulika un hidropiedziņa, siltumtehnika, mērīšanas tehnika, tolerances, automatizācija. Noteikto KP var samazināt, apliecinot praktiskā darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar attiecīgu darba vietas izziņu, kurā uzrādīts darba stāžs amatā un šī amata galvenie pienākumi: par vienu nostrādāto gadu samazinot par 5 KP, bet par diviem un vairāk nostrādātiem gadiem – par 10 KP.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā (bez papildprasībām): Lauksaimniecības inženierzinātne, Lauksaimniecības enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 1070 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu maģistrs