• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lauksaimniecība - Mag. studijas

Lauksaimniecība - Mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas:

Sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus laukkopībā, dārzkopībā un lopkopībā darbam zinātnē, pedagoģijā, valsts pārvaldē, kā arī ražošanā. Maģistriem iegūt padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientēties jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē, apgūt zinātnes metodoloģiju; prast strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot, iegūt pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēt publiski diskutēt un strādāt komandā. Maģistri prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Specializācijas virzieni: dārzeņkopība, augļkopība, augkopība, selekcija un sēklkopība, agroķīmija, augu aizsardzība, augu bioloģija, dzīvnieku ēdināšana, dzīvnieku audzēšana un bioloģiskā lauksaimniecība.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam. Personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārārsta kvalifikāciju vai Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā, uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai Lauksaimniecības fakultātē konkursā saņem vienu papildus balli. Veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildus balli, ja vidējā svērtā atzīme ir septiņi un vairāk. Papildprasība: ja bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iegūta citā zinātņu nozarē, jākārto iestājeksāmens „Augu un dzīvnieku bioloģijā” 3 KP apjomā* uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā. Ja eksāmens nokārtots ar vērtējumu septiņi un vairāk, reflektants saņem 1 papildus balli.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Veterinārmedicīna, Mežzinātne.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 1070 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā