• EQF Home Page Icon

Qualification: Lasser-monteerder

Lasser-monteerder

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 01746)
- Wisselt informatie uit met collega's
- Overlegt met collega’s over de samenstellingsvolgorde
- Overlegt met collega’s over te nemen veiligheidsmaatregelen
- Houdt werkdocumenten bij
- Rapporteert aan leidinggevenden

● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01747)
- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
- Leest en begrijpt de constructietekening, de eventuele werkvoorbereiding en de lasmethodebeschrijving

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01637)
- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Sorteert afval en beschermt het milieu
- Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning
- Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam
- Slaat gereedschappen en materiaal op

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01748)
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Gebruikt hulpgereedschappen voor het hechten en positioneren van onderdelen
- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik

● Bereidt de samenstelling voor op basis van de constructietekening (co 01750)
- Bereidt de lasnaad voor door te slijpen, vijlen of te branden conform het lasplan
- Maakt de te hechten onderdelen zuiver
- Controleert de afmetingen van de lasnaadvoorbereidingen
- Tekent de plaats en de positie van de te lassen onderdelen af volgens de constructietekening
- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar
- Klemt de onderdelen oordeelkundig in

● Regelt de laspost (co 01751)
- Maakt de massakabel op de correcte plaats van de constructie vast
- Stelt de parameters op de laspost in conform de lasmethodebeschrijving
- Regelt indien nodig parameters bij

● Monteert en hecht de onderdelen in functie van de montage (co 01752)
- Verwarmt indien nodig de onderdelen van het laswerkstuk voor met een gasbrander of in een oven, in overeenstemming met de voorschriften van de lasmethodebeschrijving
- Monteert de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
- Hecht de samenstelling met een beperkt aantal hechten zodat de samenstelling voldoet aan de constructietekening en de lasmethodebeschrijving
- Zorgt dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
- Respecteert de afstand van de hechten op basis van het lasplan
- Last de verbinding af volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn

● Last de hoeknaadverbinding in alle posities (H291301 Id30556)
- Voert een testlas uit
- Beheerst de lengte van de vlamboog en uitsteeklengte
- Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
- Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
- Beheerst de voortloopsnelheid om te voldoen aan de lasmethodebeschrijving
- Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de hoeknaadverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
- Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft

* uitsteeklengte: enkel van toepassing bij TIG en halfautomaat
lastoorts: halfautomaat en TIG

● Last de stompe plaatlas in de twee meest voorkomende lasposities (onder de hand en verticaal stijgend) (H291301 Id30557)
- Voert een testlas uit
- Beheerst de lengte van de vlamboog en de uitsteeklengte
- Last met een duw of trekbeweging, aangepast aan het lasproces, de laspositie en het materiaal van het werkstuk
- Beweegt de lastoorts in de lasrichting van de lasverbinding zodat het smeltbad goed zichtbaar blijft
- Beheerst de voortloopsnelheid
- Houdt de lastoorts onder een constante hoek zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting zodat de plaatverbinding overal volledig en gelijkmatig is ingebrand en geometrisch uniform is.
- Bewaakt de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft

* uitsteeklengte: enkel van toepassing bij TIG en halfautomaat
lastoorts: halfautomaat en TIG

● Voert een maatcontrole uit (co 01753)
- Meet de samenstelling op om te controleren of de constructie conform is met de constructietekening
- Corrigeert indien nodig

● Voert een kwaliteitscontrole uit (co 01754)
- Controleert visueel volgens ISO 5817; 2014 (B,C of D)

● Draagt het werk over aan constructielassers of pijplassers voor het aflassen van de samenstelling (co 01755)
- Geeft aandachtspunten mee op het vlak van lasvolgorde en bewerkingsvolgorde

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● basiskennis van metaalbewerking
● basiskennis van opbouw en werking van het product
● basiskennis van ISO lasserkwalificatienormen
● kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontrole
● kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten
● kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen
● kennis van ergonomische hef-en tiltechnieken
● kennis van vakterminologie
● kennis van interne werkdocumenten
● kennis van het montageplan
● kennis van vorm- en plaatstoleranties
● ennis van maattoleranties
● kennis van de constructietekening
● kennis van lasvolgorde
● kennis van bewerkingsvolgorde
● kennis van de lasmethodebeschrijving
● kennis van halfautomaat (massieve draad)lasprocédé
● kennis van het TIG lasprocédé
● kennis van kwaliteitseisen van het eigen bedrijf
● kennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties ISO 5817; 2014 (B,C of D)
● kennis van meetinstrumenten en meetmethodes
● kennis van lasparameters bij halfautomaat en TIG
● kennis van het instellen en bedienen van lasapparatuur (halfautomaat, TIG)
● kennis van de eigenschappen en van de naamgeving van constructiestaal en de toepasselijke toevoegmaterialen
● kennis van machines en gereedschappen
● kennis van hulpgereedschappen
● kennis van klemgereedschappen
● kennis van lashulpstoffen
● kennis van het aanbrengen van laskanten
● kennis van het aanbrengen van een hechtlas
● kennis van materialen en middelen voor het schoonmaken van de werkplek

Cognitieve vaardigheden

● het kunnen uitwisselen van informatie met collega's
● het kunnen overleggen met collega’s over samenstellingsvolgorde
● het kunnen overleggen met collega’s over te nemen veiligheidsmaatregelen
● het kunnen bijhouden van werkdocumenten
● het kunnen rapporteren aan leidinggevenden
● het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
● het zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
● het zich kunnen houden aan de regels voor traceerbaarheid van producten
● het kunnen sorteren van afval en het kunnen beschermen van het milieu
● het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
● het kunnen controleren van de aanwezigheid en het gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
● het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning
● het kunnen controleren van de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
● het kunnen reinigen en controleren van de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
● het kunnen treffen van voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
● het kunnen lezen en begrijpen van de constructietekening, de eventuele werkvoorbereiding en de lasmethodebeschrijving
● het kunnen afleiden van te gebruiken materiaal
● het kunnen aftekenen van de maatvoering met behulp van meetinstrumenten op de onderdelen of het materiaal
● het kunnen controleren van de afmetingen van de gefabriceerde onderdelen
● het kunnen controleren van de afmetingen van de lasnaadvoorbereidingen
● het kunnen aftekenen van de plaats en de positie van de te lassen onderdelen volgens het montageplan
● het kunnen positioneren van de onderdelen ten opzichte van elkaar
● het oordeelkundig kunnen klemmen van de onderdelen
● het kunnen vastmaken van de massakabel op de correcte plaats van de constructie
● het kunnen instellen van de parameters op de laspost op de waarden die de lasmethodebeschrijving vermeldt
● het kunnen bijregelen van de parameters indien nodig
● het kunnen monteren van de onderdelen, rekening houdend met de invloed van krimp
● het kunnen zorgen dat de hechten de gestelde specificaties van de aflas niet in de weg staan
● het kunnen respecteren van de afstand van de hechten op basis van het lasplan
● het kunnen aflassen van de verbinding volgens het lasplan voor onderdelen die na de montage niet meer bereikbaar zijn
● het kunnen bewaken van de kwaliteit aan de hand van de parameters die de lasmethodebeschrijving opgeeft
● het kunnen opmeten van de samenstelling om te controleren of de constructie conform is met de constructietekening
● het visueel kunnen controleren volgens ISO 5817; 2014 (B,C of D)
● het kunnen meegeven van aandac

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4