• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen oppiaine, joka tarkastelee sekä aineellista että henkistä kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä, sosiaalisia käytänteitä, tapoja, perinteitä ja uskomuksia. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos, välittyminen, käyttö ja asema osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperintöä tutkitaan ihmisten ilmiöille antamien merkitysten ja tulkintojen kautta paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa.

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Se tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotason tutkintokoulutusta maisemasta. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään?  Maisematutkimukselle tyypillisiä ovat kenttätyöt, joissa perehdytään kiinnostaviin kohteisiin paikan päällä 

Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Oppiaine sijoittuu koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opiskelu tarjoaa käsitteellistä valmiutta ymmärtää digitalisoituvan kulttuurin ilmiöitä, mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

02 333 5202
University of Turku, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
Koskenniemenkatu 4, 20014 University of Turku
Koskenniemenkatu 4, 20014, TURUN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Kulttuuriperinnön tutkimuksessa tarkastellaan aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä lähestyen aihetta historia- ja etnologiatieteiden näkökulmasta. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Digitaalisen kulttuurin opinnoissa käsitellään uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Koulutusohjelmassa opiskellaan Porin yliopistokeskuksen tiloissa.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koskenniemenkatu 4, 20014, TURUN YLIOPISTO