• EQF Home Page Icon

Qualification: Kohtukriminalistikaekspert, tase 7

Kohtukriminalistikaekspert, tase 7

Qualification Information

Kohtukriminalistikaekspert on riiklikus ekspertiisiasutuses töötav kohtuekspert, kes teeb ekspertiise ja uuringuid vastavalt eriteadmistele.

7. taseme kohtukriminalistikaeksperdi töö eesmärk on anda igakülgne, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamus.
Kohtukriminalistikaekspert töötab iseseisvalt, suhtleb menetleja ja teiste asjasse puutuvate isikutega ning vajaduse korral osaleb kohtuistungil eksperdina.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:

DNA-ekspert võrdleb sündmuskoha DNA-profiile isiku DNA-profiilidega ja viib läbi DNA analüüsil baseeruvaid sugulusuuringuid.

Jäljeekspert uurib jalatsi-, rehvi-, murdmisriista- jm jälgi ning võrdleb neid esitatud võrdlusmaterjaliga.

Tulirelvaekspert uurib tulirelvi, laskemoona, nende komponente ja laskmisel tekkivaid jälgi.

Tulekahjuekspert teeb kindlaks tulekahjukolde asukoha, uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast ja tuvastab tulekahju tehnilise tekkepõhjuse.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert uurib lõhkeseadeldisi, lõhkematerjale, pürotehnilisi tooteid ja nende osi ning plahvatusjärgseid fragmente jm.

Liiklusekspert rekonstrueerib ja analüüsib liiklusõnnetusi, hindab sõidukite liiklusohutust tagavate süsteemide töövõimet ja rikke esinemisel tuvastab selle põhjuse, identifitseerib sõidukeid, analüüsib sõidukite vahelise kontakti toimumise võimalikkust.

Sõrmejäljeekspert – esiletooja toob esemetelt ja pindadelt naha papillaarkurrustiku jäljed esile ning hindab esiletoodud naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust.

Sõrmejäljeekspert – identija hindab naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust ning identifitseerib naha papillaarkurrustiku jälje alusel isiku.

Dokumendiekspert uurib tähtsaid isikuttõendavaid dokumente, paberraha, teisi trükitooteid ja paberil vormistatud dokumente, tehes kindlaks, kas on tegemist ehtsate või võltsitud dokumentidega.

Käekirjaekspert uurib kirjutaja tuvastamiseks tekste ja/või allkirju.

Raamatupidamiseekspert uurib raamatupidamiskohuslase raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamist, raamatupidamisandmete moonutamist või ebaõigete andmete esitamist, ainelise kahju tekitamist ja selle ulatust, revisjonijärelduste õigsust jm kuriteo toimepanemise tõendamisel tähtsust omavaid asjaolusid.

Hääleekspert parandab salvestuste arusaadavust, tuvastab kõneleja, määrab salvestiste õigsust ja transkribeerib kõnesid.

Kujutiseekspert parandab kujutava materjali kvaliteeti, eraldab sündmusega seotud kaadreid ja töötleb erivormingus videofaile.

Infotehnoloogiaekspert otsib ja taastab kuritegeliku tegevuse tuvastamiseks andmekandjatelt informatsiooni ning testib elektroonikaseadmeid.

Narkootilise aine ekspert teeb kindlaks, kas ja millise narkootilise või psühhotroopse ainega on tegemist.

Alkoholiekspert teeb kindlaks, kas on tegemist omavalmistatud või tööstusliku alkoholiga, samuti tuvastab puskariaparaate.

Põlevvedelikuekspert uurib, kas tulekahju sündmuskohalt võetud objektides leidub põlevvedelike jälgi.

Lõhkeaineekspert teeb kindlaks, kas on tegemist lõhkeainega või missugust lõhkeainet kasutati plahvatuse tekitamiseks.

Kiuekspert uurib objektidel leiduvaid kiudusid ja karvu.

Värvkatteekspert uurib ühe värvitud eseme värviosakeste leidumist teisel esemel.

Metalli- ja lasujäägiekspert teeb kindlaks, kas inimese kätel või riietel leidub tulirelvast pärinevaid osakesi, tuvastab metalli elementkoostise või metallijäljed objektidel, tuvastab ja klassifitseerib võltsmünte.

Toksikoloogiaekspert uurib joobeseisundi tuvastamiseks või surma põhjuse kindlakstegemiseks, milliseid aineid on isik tarvitanud.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on lisaks 7. tasemele ka kohtukriminalistikaekspert, tase 8 kutse, kes tegeleb lisaks ekspertiiside/uuringute tegemisele ka valdkonna arendamise, uute metoodikate ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut