• EQF Home Page Icon

Qualification: kisebbségszociológiai elemző

kisebbségszociológiai elemző

Qualification Information

A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására, amelyekben szintén szükség lesz kisebbségpolitikai szakértőkre. 

 

Az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszűntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez és az európai uniós csatlakozásához. 

 

A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés ebből a szempontból hiánypótló feladatra vállalkozik: az elmúlt 150 év tengeren túli és nyugat-európai politikaelméleti és konkrét gyakorlati politikai ismereteit párhuzamba állítva a térség teoretikus tudásával és gyakorlatával, egyfajta szintézisre törekszik, amely - a kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés célja szerint - árnyaltabb és sokoldalúbb elemző és hatékonyabb gyakorlati munkát tesz lehetővé mindazok munkájában, akik a kisebbségi kérdéskör legkülönfélébb aspektusaival foglalkoznak. A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés kiemelt feladatának tekinti, hogy megismertesse a hallgatókkal:

o a régió és ezen belül is kiemelten a Kárpát-medence bonyolult etnikai sokszínűségét, a többség és kisebbség együttélésének legkülönfélébb politikai, történeti, társadalmi problémáit és konfliktusait, és az ezzel kapcsolatos jogi, politikai, társadalmi cselekvési mintákat és lehetséges gyakorlatokat

o Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetét, és mindazokat a jogi, politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a többségi társadalommal való együttélésüket. A képzés profiljába a következő kérdéskörök kapnak kiemelt jelentőséget: a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek és a nők helyzete; az etnikai és nemzetiségi kisebbségek; a menekültek és a menekültügy; a szexuális kisebbségek; a szociális helyzetük folytán megkülönböztetett helyzetben élők; a deviáns csoportokkal szembeni politikai és társadalmi viselkedés, valamint megkülönböztetetten a hazai roma kisebbség helyzetét, a roma és nem roma civil szervezetek intézményi hálózatát, valamint a romák társadalmi integrációját célzó politikai törekvéseket.

 

A képzés célja szerint biztosítani kívánja, hogy az itt képzett politikusok, politikai szakértők, valamint társadalomtudományi elemzők és kutatók mintegy személyükben is garanciát nyújtsanak az előítélet-mentes, bizalomteli, a nemzeti és kisebbségi kategóriákat keresztbe metsző szakmai identitás kialakítására és megőrzésére.

 

Mindezek alapján a kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés a szakismeret átadásán túl erősíteni kívánja a gyakorlati készségek fejlesztését a tudományos megismerés és a monitorozás, valamint a konfliktuskezelésben való jártasság ötvözésével.

 

A fentieket összegezve tehát a képzés a magyar felsőoktatásban hiánypótló jelentőségű, amennyiben olyan politikai és társadalomtudományi szakértőket kíván képezni, akik képesek a modern politikai kihívásoknak megfelelni, akik elméleti szaktudásuk és felkészültségük mellett széleskörű gyakorlati készségekkel is rendelkeznek, és akik felvértezve mindennemű etnikai és kisebbségi megkülönböztetés, jogsértés, és diszkrimináció ellen munkájukban képesek lesznek a társadalmi nyitottságot, toleranciát, pluralizmust érvényesíteni és terjeszteni.  

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató 

* rendelkezzen a szakma műveléséhez szükséges magas szintű multidiszciplináris elméleti tudással 

* ismerje a kisebbségek, az etnicitás, az interetnikus és csoportközi viszonyok nemzetközi és hazai tudásanyagát; 

* átfogó (jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai, történeti) tudással bírjon a legjelentősebb hazai etnikai és szociális csoportok helyzetéről, a többségi társadalommal való együttélésük különféle konfliktusairól, és a konfliktusok kezelésének lehetséges módozatairól 

 

Ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:

A szakon végzett hallgató legyen képes a megszerzett ismeretek professzionális szintű alkalmazására, különösen: 

* a kisebbségi csoportok helyzetének elemzésére; 

* a konfliktuscsökkentésre és a társadalmi tolerancia növelésére; 

* közpolitikai és társadalompolitikai döntések előkészítésére és meghozatalára; 

* rendelkezzen a munkája során elért eredményeknek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli megjelenítésének képességével. 

 

Szakmai attitűd és magatartás:

A szakon végzett hallgató

* legyen képes önálló szakmai álláspont kialakítására, az egymással ütköző nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére;

* legyen empatikus és toleráns, előítélet

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös Loránd Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education