• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Kirjasto- ja tietopalvelujen maisteriopintojen keskiössä ovat alan arvioinnin, kehittämisen ja markkinoinnin haasteet yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan, sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Maisterikoulutus tuottaa valmiuksia toimia kirjasto- ja informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Tampere, Faculty of Communication Sciences
Provider Contact Info: 

Viestintätieteiden tiedekunta, 33014, TAMPEREEN YLIOPISTO
University of Tampere, Faculty of Communication Sciences
hakijapalvelut@uta.fi

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

• hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot

• kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

• kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä

• ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan

• osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla

• voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

- tuntee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä.

- omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen.

- tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.

- ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa.

- ymmärtää kirjasto- ja tietopalvelujen roolia yhteiskunnassa.