• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kineziologija (Kinesiology)

Kineziologija (Kinesiology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov, sposobnost umeščanja kineziologije v širši družbeni kontekst, komunikacijske sposobnosti ter sposobnost poročanja o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za diplomo se upošteva le polovico točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Druga diploma visokošolskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10 kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomsko delo in zagovor (upošteva se ocena 8 ali več).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome).
MERILO ZA OMEJITEV: Prešernova nagrada na Univerzi v Ljubljani.
MERILO ZA OMEJITEV: Raziskovalni članek (se točkuje po merilih habilitacijske komisije UL).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fsp.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fsp.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Gortanova ulica 022, Ljubljana

Course location information:

Slovenija