• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kemijske znanosti (Chemistry Sciences)

Kemijske znanosti (Chemistry Sciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalno usmerjenih, tudi vodilnih, delovnih mestih v kemijski in sorodnih industrijah in javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. Program ima tri smeri študija: kemija, biokemija in kemijsko inženirstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program pri čemer se kandidatu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje.
POGOJ ZA VPIS: Konačan študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75%).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Technology)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fkkt.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/ 24 19 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija