• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat (3 år)

Kandidatprogrammet i pedagogik: barnträdgårdslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat (3 år)

Course Information

Inom barnträdgårdslärarens studieinriktning fördjupar man sig i barndomen och i barnets utveckling och lärande. Studierna stöder studerandes utveckling till lärarskap och ett livslångt lärande, samt uppkomsten av en stark yrkesidentitet. Studierna beaktar det småbarnspedagogiska barnperspektivet och småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska dimensioner. Studenten fördjupar sig i småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens mål, innehåll och metoder. Studierna omfattar allmänna studier, studier i pedagogik, studier som ger yrkesfärdigheter och handledd praktik i fältdaghem.

Barnträdgårdslärarutbildningens värdegrund utgörs av demokrati och rättvisa samt social, kulturell och utbildningsmässig jämlikhet. I utbildningen följer man etiska verksamhetsprinciper och betonar en bred mångvetenskaplig expertis.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Credits: 

180 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 9, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 9, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
P.O Box 9
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kasvatustieteen kandidaatti
Qualification awarded description:

Vid kandidatprogrammet i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Kandidatprogrammet har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis.

De finskspråkiga inriktningarna är specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, barnträdgårdslärare, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De svenskspråkiga inriktningarna är barnträdgårdslärare, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. 

Samtliga studieinriktningar i kandidatprogrammen har följande kompetensområden:

1. Människans utveckling, lärande och interaktion
2. Undervisning och handledning
3. Utbildningspolitik, utbildningssystem och pedagogiska kulturer
4. Utveckling av arbetsliv och organisationer samt ledarskapskompetens
5. Forskning

Kandidatexamen vid studieinriktningen för barnträdgårdslärare ger behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 När du har utexaminerats som barnträdgårdslärare

  • kan du arbeta som barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik och därtill hörande förskoleundervisning som riktar sig till sexåringar
  • kan du planera, genomföra och utvärdera fostran och undervisning som riktar sig till små barn
  • är du specialist på barns uppväxt, utveckling och lärande, och på olika fenomen relaterat till barndom.
  • kan du observera, förstå, handleda, lära och bedöma barn och barngrupper både individuellt och som grupp
  • har du färdigheter att analysera och mångsidigt utvärdera småbarnspedagogik samt utvärdera ditt eget arbete som barnträdgårdslärare.