• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Maisteriohjelmassa omaksut kääntäjän ja/tai tulkin ammattiin tarvittavat taidot ja tiedot. Koulutuksen keskeisiä alueita on kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi käännösteknologia. Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle tulevana kääntäjänä tai tulkkina useita erikoistumismahdollisuuksia, kuten erikoisaloja (laki ja hallinto, kauppa ja talous sekä tekniikka), audiovisuaalinen kääntäminen ja kirjallisuuden kääntäminen. Lisäksi maisteriohjelma sisältää suomen kielen ja terminologian opintoja sekä käännöstieteen opintojaksoja, joilla perehdyt kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen ja teoriaan. Kielissä, joiden opetus alkaa kanditasolla alkeista (esim. japani ja viro), tarjonta on suppeampi ja kiinnostuneiden hakijoiden kannattaa selvittää vaihtuvan opetustarjonnan laajuus etukäteen.

Ohjelmassa opiskelet kieliparisi molempia kieliä. Kieliparin toinen kieli on suomi, joka voi olla A-työkieli (kieli, jota kääntäjä/tulkki hallitsee parhaiten, tavallisesti äidinkieli) tai B-työkieli (erinomaisesti hallittu muu kieli). Kieliparin toinen kieli on englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä tai muu maisteriohjelman kielivalikoiman kieli. Kieliparin ruotsi ja suomi opinnoissa pääset kääntämään myös muista pohjoismaisista kielistä. Erikoistumistarjonta riippuu kieliparista: laajin tarjonta on niissä kielissä, joissa kandiopinnoissa on lähtötasovaatimus ja joissa saavutetaan erinomainen kielitaito. Kielissä, joiden opetus alkaa kanditasolla alkeista (esim. japani ja viro), tarjonta on suppeampi.

Osa opinnoista on kieliparista riippumattomia, osa kieliparikohtaisia ja osa useammalle kielelle yhteisiä. Monikielisyys toteutuu käytännössä seminaareissa ja harjoituskursseilla (muun muassa EU-tekstien kääntämisen, oikeusalan kääntämisen ja konferenssitulkkauksen kursseilla).

Opintojen edetessä kehität työelämävalmiuksiasi ja vahvistat alan teoreettista ymmärrystäsi. Kursseilla kiinnitetään huomiota myös tiedonhankintataitoihin sekä ammatillisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen. Opit käyttämään kääntäjän arjessa olennaista käännösteknologiaa kääntämisen apuvälineenä. Harjoittelet myös projektityötaitoja, tiimityöskentelyä sekä oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista.

Maisteriohjelmassa pääset tekemään pro gradu -tutkielman kääntämisen, tulkkauksen, käännösteknologian tai terminologian alueelta. Oma tutkimustyösi saa tukea seminaarien vuorovaikutuksellisesta ryhmätyöskentelystä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa sinulla on mahdollisuus hankkia syvällistä osaamista, jota tarvitaan kääntäjän ja tulkin ammatissa, kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä käännösteknologiassa.

Maisteriohjelman erityinen vahvuus on laaja kielivalikoima (ks. pääaineen tai erikoistumisalan valinta), jonka monipuolisuutta hyödynnetään opetuksessa. Kääntäjän ja tulkin työssä tarvitset vähintään kieliparin eli kaksi kieltä, joiden välillä käännät ja tulkkaat. Maisteriohjelmassa suomi on näistä aina toinen, mutta sen ei tarvitse olla äidinkielesi. Lisäksi käännös- ja kieliteknologia, terminologia sekä laaja erikoisalavalikoima kuuluvat keskeisesti maisteriohjelman kääntämisen opetukseen. Opintosi suuntautuvat vahvasti työelämään ja pääset tekemään yhteistyötä muun muassa käännösalan yritysten ja viranomaistoimijoiden kanssa jo maisteriopintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, kuten erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Valmistuttuasi

  • osaat viestiä työkielilläsi ammattimaisesti ja kulloisenkin kulttuurin vaatimusten mukaan
  • osaat hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia viestinnän keinoja ja välineitä
  • osaat toimia ammattikääntäjänä tai -tulkkina valitsemillasi erikoisaloilla
  • sinulla on valmiudet välittää kieltä ja kulttuuria tavalla, joka vastaa toimeksiantoa, viestintätilannetta sekä kääntäjien ja tulkkien ammattietiikkaa
  • osaat käyttää ja arvioida kieli- ja käännösteknologian sovelluksia
  • olet kielipalvelujen ja käännösteollisuuden asiantuntija ja osaat laaja-alaisesti kehittää oppimistasi muuttuvassa yhteiskunnassa
  • sinulla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä erilaisissa alan yrityksissä ja työyhteisöissä
  • pystyt itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä, soveltamisessa ja tuottamisessa.