• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izglītības psihologs - Prof. mag. studijas

Izglītības psihologs - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu.

Studiju programmas galvenie uzdevumi:

nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences.

Studiju programmas saturs:

psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

- turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija”.
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1300 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs psiholoģijā; Izglītības psihologs